ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

 

 

 

PREZENTARE GENERALA

 

Politica de coeziune (sau politica regională) a Uniunii Europene oferă un cadru pentru finanţarea unei game largi de proiecte şi investiţii, cu scopul de a încuraja creşterea economică în statele membre ale UE şi in regiunile lor. Politica este revizuita de către instituţiile UE, o dată la şapte ani. Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE. Această politică se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții.

 

schema fonduri

 

 

Europa 2020: strategia pentru creşterea Uniunii Europene

Comisia Europeană a propus o nouă strategie politică „Europa 2020” pentru a susţine creşterea numărului locurilor de muncă, a productivităţii şi a coeziunii sociale. Uniunea Europeană (UE) trece în prezent printr-o perioadă de transformare, care rezultă în principal din globalizare, schimbările climatice şi îmbătrânirea populaţiei. În plus, criza financiară din 2008 a repus în discuţie progresele sociale şi economice înregistrate de ţările UE. Astfel, reluarea creşterii economice începute în 2010 trebuie să fie însoţită de o serie de reforme pentru a asigura dezvoltarea durabilă a UE în deceniul următor.

Prin Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii”, Comisia Europeană a prezentat strategia care trebuie să îi permită Uniunii Europene (UE) să atingă o creştere:

 

·           inteligentă, prin dezvoltarea cunoştinţelor şi a inovării;

·           durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, mai eficientă în gestionarea resurselor şi mai competitivă;

·           favorabilă incluziunii, vizând consolidarea ocupării forţei de muncă, a coeziunii sociale şi teritoriale.

 

În plus, Comisia a propus 5 obiective de atins până în 2020 cel târziu:

 

Obiectiv

Indicator

Ocuparea forţei de muncă

rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani

Cercetare şi dezvoltare

alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare

Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei

reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990

creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%

creşterea cu 20% a eficienţei energetice

Educaţie

Reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii

creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani

Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale

reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale

 

Aceste obiective:

·         definesc poziţia pe care ar trebui să o ocupe UE în 2020 din punctul de vedere al unor parametri majori

·         sunt transpuse în obiective naţionale, pentru ca fiecare stat membru să-şi poată urmări evoluţia

·         sunt comune şi nu presupun repartizarea sarcinilor, urmând a fi realizate prin acţiuni la nivel naţional şi european

·         sunt interdependente şi se susţin reciproc:

1.    progresele în plan educaţional contribuie la îmbunătăţirea perspectivelor profesionale şi la reducerea sărăciei;

2.    mai multă cercetare şi inovare şi o utilizare mai eficientă a resurselor ne ajută să devenim mai competitivi şi oferă condiţii favorabile creării de noi locuri de muncă;

3.    investiţiile în tehnologii ecologice contribuie la combaterea schimbărilor climatice şi creează noi oportunităţi de afaceri şi locuri de muncă.

 

Autoritățile române au definit, la nivel național, obiectivele Strategiei Europa 2020, astfel :

Obiectiv

UE 27

România

1.Rata de ocupare a populației cu vârsta de 20-64 ani

75%

70%

2.Investiții în cercetare și dezvoltare

3% din PIB

2% din PIB

3.Energie și schimbări climatice (20/20/20)

-          Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

20%

20%

-          Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final

20%

24%

-          Creșterea eficienței energetice

20%

19%

4.Educație

-          Rata părăsirii timpurii a școlii

10 %

11.3%

-          Rata populației cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei forme de educație terțiară

40%

26,7%

5. Promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei

Reducerea cu cel puțin 20 milioane a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

Reducerea cu cel puțin 580 mii a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

 

Programul UE 2020

Comisia a stabilit şapte iniţiative emblematice care trebuie puse în aplicare la nivel european şi în ţările UE:

·           Uniunea inovării, care trebuie să sprijine producerea de produse şi servicii inovatoare, legate în special de schimbările climatice, eficienţa energetică, sănătate şi îmbătrânirea populaţiei;

·           iniţiativa Tineretul în mişcare, care trebuie să permită îmbunătăţirea performanţelor sistemului de învăţământ, învăţarea neformală şi informală, mobilitatea studenţilor şi a cercetătorilor, dar şi accesul tinerilor pe piaţa muncii;

·           agenda digitală pentru Europa, care trebuie să favorizeze crearea unei pieţe digitale unice, caracterizate printr-un nivel ridicat de securitate şi un cadru juridic clar. În plus, internetul de mare viteză, apoi cel de foarte mare viteză, trebuie să fie accesibil întregii populaţii;

·           iniţiativa pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, care trebuie să sprijine gestionarea durabilă a resurselor şi reducerea emisiilor de dioxid de carbon, susţinând în acelaşi timp competitivitatea economiei europene şi securitatea sa energetică;

·           iniţiativa pentru o politică industrială adaptată erei globalizării, care trebuie să ajute întreprinderile din sector să depăşească criza economică, să se integreze în comerţul mondial şi să adopte modalităţi de producţie mai ecologice;

·           strategia pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă, care trebuie să permită o mai bună ocupare a forţei de muncă şi viabilitatea sistemelor sociale. Este vorba, în principal, despre încurajarea strategiilor de flexicuritate, formarea lucrătorilor şi a studenţilor, dar şi a egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei şi a locurilor de muncă pentru persoanele în vârstă;

·           Platforma europeană de combatere a sărăciei, care trebuie să sporească cooperarea dintre statele membre şi să urmeze metoda deschisă de coordonare în materie de excluziune şi de protecţie socială. Obiectivul platformei trebuie să fie coeziunea economică, socială şi teritorială a UE, precum şi incluziunea socială a persoanelor care se confruntă cu sărăcia.

Strategia va fi aplicata prin 10 orientări integrate „Europa 2020”, adoptate de către Consiliul European in iunie 2010. Acestea trebuie să înlocuiască cele 24 de orientări pentru ocuparea forţei de muncă şi principalele orientări ale politicilor economice din perioada 2007 - 2013.

O parte importantă a strategiei trebuie să fie pusă în aplicare de autorităţile naţionale, regionale şi locale din statele membre, prin asocierea parlamentelor naţionale, a partenerilor sociali şi a societăţii civile. Trebuie întreprinse acţiuni de sensibilizare în rândul cetăţenilor europeni.

Comisia Europeană este responsabilă cu monitorizarea progreselor, prezintă rapoarte anuale, inclusiv privind realizarea programelor de stabilitate şi convergenţă.

 

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. De peste 50 de ani, FSE a investit în programe dedicate creşterii gradului de ocupare în statele membre UE.

Regulamentul stabilește principiile, normele și standardele pentru implementarea Fondului social european (FSE). În perioada 2014-2020, FSE va acoperi patru domenii principale de investiții: ocuparea forței de muncă și, în special, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, incluziunea socială, educația și buna guvernanță.

 

Obiective generale

FSE investește în oameni în scopul îmbunătățirii oportunităților educaționale și de ocupare a forței de muncă în Uniunea Europeană (UE). În perioada 2014-2020, fondul va acorda o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, inclusiv tinerilor.

Regulamentul descrie domeniul de aplicare al FSE și relația acestuia cu inițiativa Locuri de muncă pentru tineri (YEI).

 

Teme-cheie

FSE se va concentra pe mai multe teme-cheie, printre care:

·       promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor;

·       promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei;

·       efectuarea de investiții în domeniul educației, al competențelor și al învățării pe tot parcursul vieții;

·       creșterea capacității instituționale și a eficienței administrației publice.

 

Regiunile eligibile

Toate statele membre vor fi eligibile pentru finanțare din fonduri FSE. O gamă largă de organizații, atât din sectorul public, cât și din cel privat, pot solicita finanțare prin intermediul statelor membre.

 

Priorități bugetare

Pentru prima dată s-a introdus o cotă minimă pentru FSE, stabilită la 23,1 % din bugetul politicii de coeziune, ceea ce corespunde alocării a peste 80 de miliarde EUR pentru programarea FSE în perioada de programare 2014-2020.

În fiecare stat membru, cel puțin 20 % din FSE vor fi alocate pentru incluziunea socială și combaterea sărăciei. Aceasta înseamnă ajutarea persoanelor vulnerabile și a grupurilor dezavantajate să obțină abilitățile și locurile de muncă de care au nevoie pentru a se integra pe piața forțelor de muncă.

FSE va oferi ajutor specific pentru tineri suplimentând inițiativa Locuri de muncă pentru tineri cu cel puțin 3,2 miliarde EUR. Această inițiativă va susține exclusiv tinerii care nu au un loc de muncă, nu urmează un program de educație sau formare în regiuni care au rate ale șomajului în rândul tinerilor de peste 25 %.

 

Concentrarea pe rezultate

Programele vor fi orientate pe rezultate pentru a asigura că finanțarea din partea FSE poate demonstra valoarea adăugată a acestuia. Mecanismul de concentrare va fi important pentru a avea un impact real pe teren.

 

Implementarea

Acordurile de parteneriat și programele operaționale convenite între statele membre și Comisia Europeană vor stabili cadrul pentru investiții strategice la nivel național și regional.

 

Acte normative care reglementeaza FSE 2014 – 2020

-    Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013);

-    Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013);

-    Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei din 18 februarie 2014 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru finanțare din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european și a statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020 (JO L 50, 20.2.2014);

-    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire a normelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime cu privire la modelul pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (JO L 87, 22.3.2014)

 

Programul Operaţional Capital Uman (POCU): Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 20072013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 20142020)    implicit al fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică  şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale  și educaţiei, PO CU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi, de asemenea, va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare    competitivitate, infrastructură, administrație şi guvernanţă  contribuind la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Unul dintre factorii cheie pentru promovarea unei creșteri economice competitive  și pentru stimularea activității economice în zonele mai puțin dezvoltate îl reprezintă  asigurarea disponibilității unei forțe de muncă  „gata de lucru”, care să răspundă  nevoilor în creștere ale mediului de afaceri. De altfel, creșterea ocupării  și încurajarea mobilității forței de muncă sunt prioritare pentru formularea unui răspuns eficient la provocările legate de „Oamenii și societatea”, menționate în AP 20142020.   Totodată, creşterea ratei de ocupare la nivelul tuturor regiunilor României, în special în rândul tinerilor, a fost, de asemenea, recunoscută ca prioritate în documentele strategice naţionale, cum ar fi Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 20142020 şi Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 20142015.

Alături de acestea, acțiunile destinate înființării de noi afaceri și întreprinderi sociale, în special în regiunile mai puțin dezvoltate  și în zone rurale, au rolul de a contribui la atenuarea sărăciei  și a excluziunii sociale.   Disponibilitatea competențelor  și a expertizei, în corelare cu nevoile pieței muncii, este fundamentală pentru obținerea creșterii economice, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. În acest context, se impune corelarea sistemului de educație cu nevoile pieței muncii pentru a furniza participanților cunoștințele  și deprinderile de bază, elemente esenţiale participării la viaţa socială, precum și competențele și abilitățile necesare obținerii unui loc de muncă. Îmbunătăţirea nivelului general de educaţie a populaţiei va asigura durabilitatea creşterii economice  şi va contribui la îmbunătățirea coeziunii sociale.

Alături de susținerea nemijlocită a participării la educație începând de la cele mai vârstele fragede, POCU încurajează continuarea învățării pe tot parcursul vieții, aceasta contribuind la prelungirea vieții active, la creșterea oportunităților pe piața muncii și, în general, la asigurarea unei vieți de o mai bună calitate.   Incluziunea socială  şi combaterea sărăciei sunt parte integrantă  a intervențiilor care urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate  şi coeziunea socială. Reducerea prevalenței sărăciei  și a excluziunii, îmbunătăţirea accesului la servicii sociale  şi de sănătate de calitate, dezvoltarea economiei sociale, vor fi urmărite la nivel de program, în vederea promovării incluziunii sociale şi 2 combaterii sărăciei, în conformitate cu prevederile strategiilor naţionale relevante şi contribuind la obiectivele asumate în acest domeniu. În acest sens, POCU încurajează  considerarea resursei umane provenite din rândul grupurilor vulnerabile ca  și resursa umană fără  de care dezvoltarea României în următorii ani este imposibilă.

 

Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

 

Suma alocată totală - 230.693.510 Euro prin Inițiativa Locuri de muncă pentru tineri

Acţiunile planificate în cadrul AP 1 urmează să fie implementate în cele trei regiuni eligibile în care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%, şi anume: regiunea Centru (31,7%), regiunea Sud-Est (31,3%) şi regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai puțin dezvoltateÎn concordanță cu AP 2014-20202, Recomandările Specifice de Ţară privind combaterea şomajului în rândul tinerilor, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020,Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014 - 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt:

-          creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

-          îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

Prin urmare, vor beneficia de măsurile prevăzute în cadrul acestei axe prioritare doar tinerii NEETs șomeri, înregistrați la SPO direct sau prin intermediul acțiunilor de identificare a tinerilor NEETs descrise la obiectivul specific. din cadrul AP 2. Pentru a obţine rezultatele anticipate, acțiunile vor fi finanţate din resursele „Iniţiativei Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT) și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în ILMT la nivelul UE.

 

Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

 

Suma alocată totală:

-          408.572.233 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 26.535.106 Euro rezervă de performanță

-          18.701.987 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.253.350 Euro rezerva de performanță

În cadrul AP 2 sunt prevăzute 3 obiective specifice: în contextul primelor 2 obiective specifice vor fi vizate cele 5 regiuni care nu sunt eligibile în cadrul Inițiativei Locuri de Muncă pentru Tineri, respectiv regiunile BucureștiIlfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, dat fiind faptul că nevoia de susţinere a tinerilor pe piaţa muncii a fost identificată în toate regiunile.

Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii vizează:

-          creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

-          îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

-          creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare

Intervenţiile preconizate în cadrul acestei axe prioritare vor fi finanţate din FSE, intervențiile fiind similare și completând acțiunile prevăzute în cadrul AP 1 și vizează tinerii NEETs șomeri din regiunile București- Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, care nu sunt eligibile pentru ILMT, dar care se confruntă cu probleme similare.

 

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți

 

Suma alocată totală:

-          1.270.959.911 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 81.309.527 Euro rezervă de performanță

-          24.853.622 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.688.063 Euro rezerva de performanță

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților. Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor fi susținute din FSE următoarele tipuri de acţiuni:

Acțiuni care vizează angajații:

Participarea angajaților la programe de formare profesională (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. O atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de formare profesională a angajaţilor vârstnici

Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Acțiuni care vizează angajatorii:

Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă

 

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei

Suma alocată totală:

-          1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 65.852.595 Euro rezervă de performanță

-          63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 4.118.209 Euro rezerva de performanță

Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice:

-          reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrate

-          reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate

-          îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate (e-incluziune)

-          reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale

 

Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității (DLRC)

 

Suma alocată totală:

-          206.392.106 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 13.287.556 Euro rezervă de performanță

-          5.586.112 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 364.329 Euro rezervă de performanță

Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să contribuie la:

-          reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

-          reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Măsurile planificate vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-ţintă asumat în cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială până în 2020, precum și la obiectivele asumate în domeniul ocupării forței de muncă, educației și al sănății.

 

Axa Prioritară 6 - Educație și competențe

 

Suma alocată totală :

-          1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 89.680.233 Euro rezervă de performanță

-          85.004.079 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 5.526.743 Euro rezerva de performanță

Acțiunile aferente acestei Priorități de Investiții vor viza OS 6.2-6.6.În vederea îndeplinirii OS 6.2. vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

-          Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în special a grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

În vederea îndeplinirii OS 6.3. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

-          Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevi din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

-          Activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei obligatorii

În vederea îndeplinirii OS 6.4. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

-          Activități menite să readucă în sistemul de educație și formare tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorieÎn vederea îndeplinirii OS 6.5. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

-          Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;

-          Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu

-          Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale deschise.

-          Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.

În vederea îndeplinirii OS 6.6. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

-          Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de predare, a promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative de educaţie bazate pe noul curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic

-          Evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/ personalul de sprijin prin rute alternative de formare

-          Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții care valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în vederea completării perfecționării continue a acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul AP6, în cadrul PI

-          Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare în aria elaborării de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării curriculumului revizuit, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc)

 

Axa Prioritara 7 -  Asistenţa Tehnica

 

Suma alocata totala:

-          286.276.051 Euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate

-          18.590.933 Euro pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov

În vederea asigurarii unui cadru coerent şi unitar de funcţionare a instituţiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European în perioada 2014-2020, axa de asistenţa tehnica din cadrul POCU va acoperi nevoile de finanţare pentru implementarea în bune condiţii a Programului Operaţional Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul.

În acest sens, axa de Asistenţa Tehnica a POCU va acţiona în complementaritate cu Programul Operaţional Capacitate Administrativa şi Programul Operaţional Asistenţa Tehnica în ceea ce priveşte aranjamentele procedurale, respectiv existenţa unei grile de salarizare unice pentru personalul implicat în managementul şi controlul FESI, existenţa unor criterii comune de recrutare a personalului etc.