1
Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată - MO nr. 711/2002- forma actualizata
2
Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată - MO nr. 68/2004
3
Ordonanta de Urgenta nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor – MO NR. 898/2010
4
Hotărârea Guvernului nr.522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor - MO nr.346/2003 – forma actualizata
5
Ordin nr. 143/17.02.2010 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr. 3381/05.03.2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (M.O. nr. 173/17.03.2010)
6
Ordin nr. 232/24.02.2009 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr.3.323/03.03.2009 al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării privind modificarea şi completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 (M.O. nr. 159/16.03.2009)
7
Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor - MO nr.774/2003 – forma actualizata
8
Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor - MO nr.774/2003
9
Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - MO nr.903/2004
10
Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare - MO nr.107/2004
11
Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale  nr. 1.062 din 1 martie 2011 privind completarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare - MO nr. 246/2011
12
Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 59/3175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale- MO nr.128/2004
13
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European – MO nr.19/2004 – forma actualizata
14
Ordin nr. 51/2007 privind Procedura de atestare a calificării dobândite în România de către cetăţeniii ce doresc să desfăşoare activităţi într-un stat din Uniunea Europeană

Casetă text:    Formare profesională