antet 2017

 

Incadrarea elevilor si studentilor pe perioada vacantelor

(conf. Legii nr. 72/2007)

 

Angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza, pentru fiecare elev si student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002  privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Beneficiaza de stimulentul financiar lunar angajatorii care, pe perioada vacantelor stabilita potrivit legii, incadreaza in munca elevi si studenti in baza:
a) unui contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai mica decat durata vacantei, incheiat in conditiile legii, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu timp partial;
b) unui contract de munca temporara, numai daca durata misiunii de munca temporara este egala sau mai mica decat durata vacantei.
In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, contractul individual de munca incheiat cu durata timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana se considera incheiat cu norma intreaga.

Stimulentul financiar se acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Stimulentul financiar lunar se acorda angajatorilor care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada de vacanta, de la data inceperii perioadei de vacanta, stabilita potrivit legii, daca incadrarea s-a facut la acea data sau, dupa caz, de la data incadrarii in munca a elevilor/studentilor in situatia in care incadrarea in munca a acestor categorii de persoane este ulterioara datei inceperii perioadei de vacanta stabilite potrivit legii si pana la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanta in care au fost incadrati in munca elevii si studentii respectivi, dar nu pentru mai mult de 60 de zile lucratoare in anul calendaristic respectiv.

Nu beneficiaza de stimulentul financiar:
a) angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti anterior datei de incepere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii si studentii respectivi;
b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii si studentii respectivi, de stimulentul financiar prevazut la art. 1 din lege pentru o perioada de 60 de zile lucratoare in cursul anului calendaristic.
Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.

In vederea acordarii stimulentului financiar lunar, angajatorii incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si studentilor aflati in perioada vacantelor, o conventie conform anexei nr. 1 la norme:

In vederea incheierii conventiei angajatorii depun la A.J.O.F.M. Prahova, o cerere insotita de urmatoarele documente:
a) tabel nominal cuprinzand elevii si studentii incadrati in munca pe perioada vacantelor, intocmit potrivit anexei la conventia al carei model este prevazut in anexa nr. 1;
b) adeverinta eliberata de institutia de invatamant prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau, dupa caz, de student si urmeaza cursurile intr-o institutie de invatamant de stat sau particular, infiintata potrivit legii, cuprinzand si precizarea expresa a perioadei de vacanta;
c) actul de identitate al elevului sau studentului, in copie;
d) copia contractului de munca prevazut la art. 2, incheiat cu respectarea conditiilor de varsta si a regimului legal al muncii tinerilor, inregistrat, dupa caz, la inspectoratul teritorial de munca, conform prevederilor legale;
e) declaratie pe propria raspundere a angajatorului, din care sa rezulte ca angajatorul nu se regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 3 alin. (2).

Diferenta dintre stimulentul financiar lunar acordat si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii.

Stimulentul se acorda angajatorilor, lunar, proportional cu timpul efectiv lucrat de catre elevii si studentii in cauza pe perioada de vacanta din luna respectiva, fara a depasi numarul de ore corespunzatoare programului normal de lucru.
Stimulentul financiar lunar nu se acorda pentru perioada concediului de odihna cuvenit.
In perioada in care raporturile de munca ale elevilor si studentilor incadrati in munca pentru care a fost incheiata conventia sunt suspendate potrivit legii, stimulentul financiar lunar nu se acorda.
Perioada de suspendare a raporturilor de munca nu face parte din perioada maxima de acordare a stimulentului financiar lunar.
Pentru a beneficia de suma cuvenita, aferenta unei luni, angajatorii au obligatia de a depune, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma, urmatoarele documente:
a) tabel nominal intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2;
b) pontaj si statul de plata, in copie.

Angajatorii care nu depun documentele prevazute in termen sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiaza de stimulentul cuvenit pentru luna respectiva.
Prin exceptie, stimulentul se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate si depuse sunt corectate si depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acest stimulent.
Perioada pentru care nu se acorda stimulentul financiar lunar, din motivele prevazute mai sus, face parte din perioada de acordare a stimulentului financiar.

Suma reprezentand stimulentul financiar se acorda de A.J.O.F.M. Prahova, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestei sume.

Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia, potrivit legii, de stimulentul financiar lunar se fac in baza deciziei emise de directorul executiv al A.J.O.F.M. Prahova.