ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala

CONTRACT DE SOLIDARITATE

Tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute pentru a fi somer si care se inregistreaza la A.J.O.F.M. Prahova,   incadrandu-se in una dintre urmatoarele categorii:
    a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
    b) are dizabilitati;
    c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea - persoana in varsta de peste 16 ani ai carei parinti au decedat sau provine dintr-o familie beneficiara de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ori de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) are copii in intretinere - persoana in varsta de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, are drepturile si indatoririle parintesti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care ii are in intretinere, are stabilit un drept de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    f) este victima a traficului de persoane.

Contractul de solidaritate se incheie intre AJOFM Prahova si tanarul cu risc de marginalizare sociala pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani.
Serviciile acordate in mod gratuit de catre AJOFM Prahova tinerilor cu risc de marginalizare sociala in baza contractului de solidaritate:
    a) informare si consiliere profesionala;
    b) mediere a muncii;
    c) plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca, in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

Durata contractului de solidaritate, cu exceptia situatiei in care tanarul a implinit varsta de 25 de ani, nu poate depasi data la care tanarul implineste varsta de 26 de ani.

In situatia tinerilor care au implinit varsta de 25 de ani, dar nu au implinit varsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se incheie pe o perioada de un an.

In vederea incheierii contractului de solidaritate, tinerii cu risc de marginalizare sociala vor depune urmatoarele documente:

A. se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem:

 1. actul de identitate (copie);
 2. act de studii;
 3. adeverinta somer/PCLM
 4. adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;
 5. documentul care sa ateste ca se afla in sistemul de protectie a copilului sau provin din acest sistem.

B. tanar cu dizabilitati:

 1. actul de identitate (copie);
 2. act de studii;
 3. adeverinta somer/PCLM;
 4. adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;
 5. certificatul de incadrare in grad de handicap emis in conditiile legii.

C. nu are familie:

 1. actul de identitate (copie);
 2. act de studii;
 3. adeverinta somer/PCLM;
 4. adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;
 5. certificatul de nastere;
 6. declaratie pe propria raspundere ca nu au familie sau, dupa caz, certificatele de deces ale parintilor;   

D. a carui familie nu ii poate asigura intretinerea:

 1. actul de identitate (copie);
 2. act de studii;
 3. adeverinta somer/PCLM
  adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;
 4. certificatul de nastere;
 5. declaratie pe propria raspundere a membrilor familiei in a carei intretinere se afla tanarul, conform legii, ca acestia nu ii pot asigura intretinerea / copia dispozitiei de acordare a ajutorului social in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, / copia dispozitiei de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei in conditiile Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare;

E. are copii in intretinere:

 1. actul de identitate (copie);
 2. act de studii;
 3. adeverinta somer/PCLM
 4. adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;
 5. certificatele de nastere ale copiilor/ documentele care atesta situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul legal;
 6. certificatul de casatorie;

Pentru tinerii care au copii in intretinere si sunt beneficiari ai alocatiei pentru sustinerea familiei in conditiile Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, se va prezenta numai copia dispozitiei primarului de acordare a acestui drept (inlocuieste documentele de la e) si f)).

F. a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate:

 1. actul de identitate (copie);
 2. act de studii;
 3. adeverinta somer/PCLM
 4. adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;
 5. dovada din care sa rezulte ca au executat pedepse privative de libertate;

G. este victima a traficului de persoane:

 1. actul de identitate (copie);
 2. act de studii;
 3. adeverinta somer/PCLM
 4. adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;
 5. documentul emis de Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Ploiesti;

 

Documentele prevazute, cu exceptia declaratiilor pe propria raspundere, se prezinta in original si in copie, iar copiile certificate se pastreaza de functionarul public al A.J.O.F.M. Prahova.
Certificarea se face prin inscrierea pe copie a mentiunii conform cu originalul, urmata de numele, prenumele si semnatura persoanei care a facut mentiunea si de data la care s-a facut mentiunea.

SUBVENTII INCADRARE

Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Conditii de acordare a subventiei:

Conventia se incheie pe baza prezentarii de catre angajatori a urmatoarelor documente:
a) anexa nr. 28 insotita de tabelul nominal;
b) contractele individuale de munca ale tinerilor beneficiari de contracte de solidaritate, inregistrate conform legii, in copie certificata de catre angajator pentru conformitate cu originalul;
c) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca acesta nu mai beneficiaza pentru aceleasi persoane de alte masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform prevederilor legale.

Subventia se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihna.
Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.
Perioada de suspendare a raporturilor de munca face parte din perioada de acordare a subventiei.
Tinerii cu risc de marginalizare sociala, care au incheiat cu AJOFM Prahova un contract de solidaritate si carora, anterior datei de expirare a acestuia, le inceteaza raportul de munca la primul angajator de insertie, se pot incadra la un alt angajator de insertie cu contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate, sau cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.
Cel de-al doilea angajator de insertie beneficiaza lunar, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de subventie, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite, angajatorii de insertie vor depune:
a) tabelul nominal (anexa nr. 29);
b) declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective – D112;
c) extras de pe pontajul lunar in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul;
d) statul de plata al lunii pentru care se solicita subventia in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul.

Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele lunare pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei D112 aferenta lunii respective (25 ale lunii) sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, SUBVENTIA nu se acorda, cu exceptia situatiei in care documentele sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege.

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca ale tinerilor cu risc de marginalizare sociala, anterior datei la care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare tanar cu risc de marginalizare pentru care a incetat raportul de munca anterior datei mentionate, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc din motivele :

 1. incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) si e), art. 61 lit d) si art. 65 din Legea nr. 53/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 53/2003 - Codul muncii

Art. 55, lit. b)

Acordul partilor

Art. 56, lit. d)

ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva

Art. 61, lit. d)

in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat

Art. 65, alin. (1)

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia

Legea 188/1999 - functionari publici

Art. 97, lit. b)

prin acordul partilor, consemnat in scris;

Art. 98, alin. (1), lit. e)

ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila

Art. 99, alin. (1)

eliberarea din functia publica prin act administrativ, in urmatoarele cazuri:

 1. autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public;
 2. ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea;

SUBVENTII MENTINERE RAPORTURI DE MUNCA

 

Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul care a fost incadrat si pentru care a beneficiat de subventii, atunci, angajatorul beneficiaza lunar, pentru aceasta persoana, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei. Indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei, se intelege cuantumul indemnizatiei de somaj stabilite conform art. 39 alin. (2) din lege, pe baza stagiului de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj pana la data ultimei zile calendaristice a lunii in care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate.
Valoarea indicatorului social de referinta, avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care tanarul ar fi avut dreptul in conditiile legii, daca raporturile de munca ar fi incetat este valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data expirarii contractului de solidaritate.


Conventia se incheie pana la data de intai a lunii urmatoare lunii in care expira termenul legal pentru depunerea declaratiei D112 aferenta lunii in care expira durata contractului de solidaritate si pentru care s-a acordat subventia de incadrare sau se putea acorda aceasta.
Termenul prevazut pentru incheierea conventiei este termen de decadere din dreptul de a beneficia de subventii.
Suma prevazuta se acorda angajatorului incepand cu data urmatoare datei la care expira durata contractului de solidaritate, pe perioada mentinerii raporturilor de munca, dar nu mai mult de 2 ani de la data expirarii contractelor de solidaritate.
Subventia se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihna.
Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.
Perioada de suspendare a raporturilor de munca face parte din perioada de acordare a subventiei.

Conventia se incheie pe baza prezentarii de catre angajatori a urmatoarelor documente:

 1. anexa nr. 30 insotita de tabelul nominal;
 2. act aditional la contractul individual de munca incheiat pe perioada determinata sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere a angajatorului privind mentinerea raporturilor de munca, pentru persoanele pentru care se solicita incheierea conventiei;
 3. adeverinta prevazuta de anexa nr. 26 pentru fiecare persoana pentru care se mentine raportul de munca, care in aceasta situatie va contine, in ceea ce priveste baza de calcul al contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si raportul de munca, informatii pana la data ultimei zile calendaristice a lunii in care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate;
 4. certificat stagiu de cotizare eliberat de AJOFM Prahova.

Certificarea stagiilor de cotizare realizate in sistemul asigurarilor pentru somaj, inclusiv a stagiului minim de cotizare, precum si stabilirea cuantumului indemnizatiei de somaj, pentru fiecare persoana pentru care se poate acorda aceasta subventie, sau, constatarea neindeplinirii conditiilor legale pentru acordarea subventiei se realizeaza de catre A.J.O.F.M. Prahova, pe baza documentelor prevazute dupa cum urmeaza:

 1. persoanele incadrate in munca sa fie asigurate obligatoriu, prin efectul legii;
 2. se acorda in limita sumelor aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj cu aceasta destinatie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002  privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru acordarea a doua sau mai multor masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform prevederilor legale, pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, numai de una din masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazute de lege

si se comunica angajatorilor de insertie in vederea incheierii conventiei prevazute.

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite, angajatorii de insertie vor depune:

 1. un tabel nominal conform anexei nr. 31;
 2. declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective – D112;
 3. extras de pe pontajul lunar in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul;
 4. statul de plata in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul.

          Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele lunare pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei D112 aferenta lunii respective (25 ale lunii) sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, SUBVENTIA nu se acorda, cu exceptia situatiei in care documentele sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege.
Incheierea conventiilor cu angajatorii persoane juridice care au sucursale si/sau puncte de lucru se realizeaza intre unitatile centrale ale respectivilor angajatori, daca acestia isi au sediul in raza teritoriala a jud. Prahova si A.J.O.F.M. Prahova.
Subventiile, scutirile si reducerile din contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj se opereaza la nivelul unitatilor centrale, care pot efectua regularizari intre sumele datorate de catre sucursalele si/sau punctele lor de lucru si sumele pe care le are de recuperat pe seama acelor sucursale si/sau puncte de lucru care au dreptul la subventii, scutiri si reduceri ale contributiilor datorate, mai mari decat volumul acestora.