antet 2017

 

Completarea veniturilor salariale ale angajatilor
Acordarea primei de activare conform art. 73^2 din Legea nr. 76/2002

Somerii inregistrati la A.J.FO.F.M Prahova, de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare in valoare de 1.000 lei, neimpozabila.

Conditii de acordare:

Termenul de 30 zile de la data incadrarii in munca prevazut pentru solicitarea primei de activare este termen de decadere din dreptul de a beneficia de prima de.
Termenul de 30 de zile, se implineste la ora 24 a celei de a 30-a zi, calculata de la data incadrarii in munca.

Nu beneficiaza de prima de incadrare:

Au dreptul la mentinerea primei de incadrare persoanele care, in perioada de 3 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca Si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleaSi conditii.
Perioada de cel mult 30 de zile pentru care persoana nu are statut de angajat nu face parte din perioada de acordare a primei de incadrare.

Acte necesare
Pentru acordarea primei de activare, persoanele vor depune la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova unde se afla in evidenta, in termen de maximum 30 de zile de la data angajarii, urmatoarele documente:
a) cerere - anexa nr. 32;
b) actul in baza caruia au fost incadrate in munca, in copie, sau dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, care sa ateste incadrarea in munca, pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat;
c) angajament - anexa nr. 33, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;
d) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimele 12 luni acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva.
Documentele se pot depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail.
in cazul in care persoanele opteaza pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail, documentele se transmit Si se accepta in copie certificata pentru conformitate cu originalul, de catre persoana solicitanta, in situatia acelora care nu sunt in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat.
in situatia in care documentele transmise in termen, prin modalitatile prevazute anterior, nu sunt lizibile, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova solicita persoanei redepunerea acestora in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
Termenul de 5 zile de la data primirii solicitarii este termen de decadere din dreptul de a beneficia de prima de activare.
in situatia in care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile in termenul de 5 zile, aceasta poate solicita acordarea primei de activare, prin depunerea unei noi cereri insotita de toate documentele necesare, in termenul de decadere din dreptul de a beneficia de prima de activare de 30 de zile.

Plata primei de activare se efectueaza în două transe, astfel:
a) o transă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
b) o transă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

In cazul incadrarii in munca intr-o localitate din alt judet, dreptul sub forma de prima de activare, se acorda de agentia pentru ocuparea fortei de munca unde beneficiarul s-a aflat in evidenta, urmand ca dosarul acestuia sa fie transferat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza iSi stabileSte noul domiciliu sau reSedinta, care va acorda, dupa caz, Si celelalte drepturi prevazute de lege Si va urmari respectarea obligatiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

Pana la data de 15 a lunii urmatoare lunii in care expira perioada de 3 luni de la data incadrarii in munca, persoanele care beneficiaza de dreptul reprezentand prima de activare sunt obligate sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate sau, dupa caz, la care le-a fost transferat dosarul dovada emisa de angajator ca sunt incadrate in munca.
In situatia persoanelor care au dreptul la mentinerea acesteia, dovada emisa de angajator ca sunt incadrate in munca va fi insotita de urmatoarele documente:

Dovada se poate depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail.
in situatia in care documentele transmise in termen, prin modalitatile prevazute anterior, nu sunt lizibile, agentia locala pentru ocuparea fortei de munca solicita persoanei redepunerea acestora, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
Termenul de 5 de zile se implineSte la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculata de la data primirii solicitarii transmise de agentia pentru ocuparea fortei de munca privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile.
in situatia in care termenele se implinesc intr-o zi nelucratoare, acestea se prelungesc pana la sfarSitul primei zile lucratoare care urmeaza, ora 24.

Beneficiarilor care nu prezinta sau nu transmit dovada Si, dupa caz, Si documentele suplimentare mentionate anterior li se va cere, in scris, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca sa prezinte aceasta dovada Si, dupa caz, documentele respective in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii.
Daca in urma solicitarii persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezinta actele doveditoare, agentia pentru ocuparea fortei de munca va contacta angajatorul cu care s-a incheiat raportul de munca sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia Si in functie de constatarile facute se vor adopta masuri in conformitate cu prevederile legale.

Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 73^2, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 3 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:

in situatia in care se constata ca raportul de munca sau de serviciu al persoanei care a beneficiat de dreptul reprezentand prima de activare a incetat intr-o perioada mai mica de 3 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul unuia dintre motivele prevazute mai sus, Si nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru mentinerea primei de activare acordate, dreptul la aceasta prima de activare inceteaza prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca, iar recuperarea sumei se face pe baza angajamentului beneficiarului care constituie titlu executoriu.