antet 2017

 

Prime pentru incadrarea absolventilor de invatamant

- prima de insertie -

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, si se se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de insertie egala cu cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii.

Prima de insertie se acorda in doua transe, astfel:

Nu beneficiaza de prima de insertie:

Persoanele care beneficiaza de prima de insertie au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in conditiile in care incadrarea in munca la cel de-al doilea angajator se realizeaza in aceleasi conditii, respectiv cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni.

Dreptul sub forma de prima de insertie se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Pentru acordarea primei de insertie, persoanele indreptatite vor depune la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, in termen de maximum 60 de zile de la data angajarii, urmatoarele documente:

Termenul de 60 de zile de la data angajarii este termen de decadere din dreptul de a beneficia de prima de insertie.

Absolventii beneficiaza de dreptul sub forma de prima de insertie o singura data pentru fiecare dintre urmatoarele niveluri din cadrul sistemului national de invatamant reglementat prin Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

Documentele necesare pentru solicitarea primei de insertie se pot depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail.
In situatia in care documentele transmise in termen nu sunt lizibile sau persoana nu a transmis toate documentele, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova solicita persoanei redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
In situatia in care persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite documentele care lipsesc in termenul de 5 zile, aceasta poate solicita acordarea primei de insertie, prin depunerea unei noi cereri insotita de toate documentele necesare, in termenul de decadere din drepturi de 60 de zile.
In cazul in care persoanele opteaza pentru depunerea documentelor la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, actul de identitate se prezinta in original sau in copie legalizata in vederea efectuarii, de catre personalul agentiei, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. In cazul in care persoanele opteaza pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate si celelalte documente se transmit si se accepta in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre titular.

Termenul de 60 de zile se implineste la ora 24,00 a celei de a 60-a zile, calculata de la data absolvirii.
In situatia in care termenul calculat se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza, ora 24,00.
Perioada de 12 luni de la angajare expira la sfarsitul zilei corespunzatoare datei incadrarii in munca din cea de-a 12-a luna calculata incepand cu data incadrarii in munca.
Plata celei de a doua transe a primei de insertie se efectueaza de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova.

 Trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii primei de insertie sunt obligati sa prezinte la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova sau, dupa caz, la care agentia la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator ca sunt incadrati.
Documentele se prezinta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, fie prin fax sau e-mail.

 Dreptul sub forma de prima de insertie stabilit si neincasat de beneficiar, se prescrie in termenul prevazut la art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.