ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

Prime pentru incadrararea absolventilor de invatamant


Absolventii care se angajeaza ( conform art. 73 din legea 76)

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima egala cu valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca (500 lei), in vigoare la data incadrarii in munca.
Prima se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant sau absolventi ai scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;
b) nu se regasesc in una dintre situatiile urmatoare:
- la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;
- se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
- la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;
- sunt absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;
- plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin.(1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a);
c) nu au avut raporturi de munca sau de serviciu in perioada cuprinsa intre absolvirea studiilor si incadrarea in munca;
d) se incadreaza in munca potrivit art. 73^1 alin. (1) din lege (respectiv, cu program normal de lucru, pe o perioada mai mare de 12 luni) in termen de 12 luni de la data absolvirii.
Absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care au obtinut confirmarea in rezidentiat nu pot beneficia de drepturile prevazute intrucat la data solicitarii acestor drepturi urmeaza o forma de invatamant.

Acte necesare:
a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 23 la normele metodologice;
b) actul de identitate al absolventului, in copie;
c) actul de absolvire a institutiei de invatamant, in copie;
d) instiintare emisa de angajator privind incadrarea in munca;
e) actul in baza caruia absolventul a fost incadrat in munca, in copie;
f) declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor si in perioada cuprinsa intre aceasta data si incadrarea in munca nu a avut raporturi de munca sau de serviciu, precum si ca la data solicitarii dreptului nu urmeaza o forma de invatamant;
g) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva si nu are obligatia, potrivit legii, de a o angaja;
h) angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 13 la normele metodologice, care constituie titlu executoriu, potrivit legii.


Termenul de 60 de zile de la data angajarii dupa absolvirea studiilor, este termen de decadere din dreptul de a beneficia de prima prevazuta la art. 73^1 alin. (1) din lege.
Dreptul sub forma de prima, prevazut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acorda o singura data pentru fiecare nivel din cadrul sistemului national de invatamant.
In cazul incadrarii in munca intr-o localitate din alt judet, dreptul sub forma de prima se acorda de A.J.O.F.M. Prahova, urmand ca dosarul acestuia sa fie transferat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi stabileste noul domiciliu, care va acorda, dupa caz, si celelalte drepturi prevazute de lege si va urmari respectarea obligatiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

 

Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute mai sus, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Drepturile prevazute se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.
Prima se acorda absolventilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj, potrivit legii;
b) nu se regasesc in una dintre situatiile urmatoare:
- la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;
- se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
- la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant;
- sunt absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca;
- plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata pentru angajare pe o perioada de pana la 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza;
c) se incadreaza in munca cu program normal de lucru, pe o perioada mai mare de 12 luni;
d) le inceteaza plata indemnizatiei de somaj ca urmare a incadrarii in munca;
e) isi mentin raporturile de munca sau de serviciu cu angajatorul la care s-au incadrat in munca, pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.

Acte necesare:
a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 24 la normele metodologice;
b) actul de identitate al absolventului, in copie;
c) declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de munca sau de serviciu, precum si ca la data solicitarii dreptului si in perioada in care se afla in plata indemnizatiei de somaj nu urma o forma de invatamant;
d) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani de la data angajarii acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva , nu avea obligatia, potrivit legii, de a o angaja si a mentinut raporturile de munca sau de serviciu ale persoanei pentru o perioada de 12 luni , pentru absolventii care nu au beneficiat de prima prevazuta la art. 73^1 alin. (1) din lege.


Termenul de 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajarii, este termen de decadere.
Dreptul se acorda dupa mentinerea cu angajatorul la care s-au incadrat in munca a raporturilor de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii de catre A.J.O.F.M. Prahova, sau, dupa caz, la AJOFM din localitatea unde i-a fost transferat dosarul.

Acest drept se poate cumula cu dreptul sub forma de prima prevazut la art. 73^1 alin. (1) din lege, precum si cu prima de incadrare prevazuta la art. 74 din lege sau cu prima de instalare prevazuta la art. 75 din lege.