antet 2017

 

STAGIUL PENTRU ABSOLVENTII DE INVATAMANT SUPERIOR

 

Absolventii de invatamant superior care au diploma de licenta sau echivalenta si, la debutul in profesie, se angajeaza cu contract individual de munca pe un post conform specializarii absolvite.

Fac exceptie absolventii de invatamant superior:

Scopul efectuarii stagiului:
Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzitiei absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida competentele si abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de munca si pentru o mai rapida integrare in munca, precum si de dobandire de experienta si vechime in munca si, dupa caz, in specialitate.

Realizarea stagiului, drepturile si obligatiile partilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu sunt stabilite prin contractul de stagiu, care se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca, cu o durata de sase luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu. Contractul de stagiu se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, in baza unui model cadru.

Finantarea stagiului din bugetul asigurarilor pentru somaj

Pentru finantarea din bugetul asigurarilor de somaj, angajatorii care incheie un contract de stagiu primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma in cuantum de 2.250 lei, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.
Angajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceeasi persoana.
Finantarea acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, conform legii. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.
Suma prevazuta anterior nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorul incheie cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii contractului de stagiu, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 6.
In situatia in care conventia nu se incheie in termenul prevazut, angajatorul nu mai beneficiaza de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acel contract de stagiu.
Conventia se incheie de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 95 alin. (1^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea incheierii conventiei, angajatorii depun urmatoarele documente:

Conventia se incheie pentru fiecare contract de stagiu pentru care angajatorul solicita sumele acordate pe perioada derularii contractului de stagiu din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite, angajatorii vor depune pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia:

Subventia nu se acorda pentru luna pentru care angajatorii nu depun pana la expirarea termenului de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, masurile de stimulare prevazute la art. 28 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate si depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor masuri de stimulare.
Perioada pentru care nu se acorda suma cuvenita pentru motivele prevazute anterior face parte din perioada de acordare a acestei sume.
Stabilirea si incetarea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma cuvenita se fac in baza dispozitiilor emise de directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, in conditiile legii, si se comunica angajatorilor.

Suma cuvenita se acorda de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestei sume.

In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, la initiativa angajatorului, inceteaza si contractul individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de legislatia ocuparii fortei de munca.

Angajatorii care beneficiaza de sumele acordate pe perioada derularii contractului de stagiu din bugetul asigurarilor pentru somaj sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat.

In situatia in care contractul individual de munca inceteaza la initiativa angajatorului, anterior datei prevazute in contractul de stagiu, acesta este obligat sa restituie Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul stagiar, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raportului de munca.

Debitele provenite din acordarea sumelor pe perioada derularii contractului de stagiu din bugetul asigurarilor pentru somaj se recupereaza potrivit prevederilor legale.