ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

STAGIUL PENTRU ABSOLVENTII DE INVATAMANT SUPERIOR

 

TEMEI LEGAL:

  1. Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, publicata in Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie 2013;
  2. Hotararea Guvernului nr. 473 din 4 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, publicata in Monitorul Oficial nr. 449 din 19 iunie 2014.

DEFINITII:
- stagiar - debutantul in profesie, angajat cu contract individual de munca, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfasurat, potrivit legii, activitate profesionala in acelasi domeniu, anterior absolvirii;
- contractul de stagiu - un contract incheiat intre angajator si stagiar, anexa la contractul individual de munca
- mentor - persoana desemnata de angajator care coordoneaza stagiarul pe durata stagiului si care participa la activitatea de evaluare;
- evaluarea - procedura prin care se finalizeaza stagiul si care se afla in responsabilitatea comisiei de evaluare;
- perioada de stagiu - perioada de timp cuprinsa intre data angajarii si data finalizarii stagiului si care se incheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinte semnat/semnate de angajator;

BENEFICIARI:
Absolventii de invatamant superior care au diploma de licenta sau echivalenta si, la debutul in profesie, se angajeaza cu contract individual de munca pe un post conform specializarii absolvite.

Fac exceptie absolventii de invatamant superior:
a) care dovedesc ca anterior absolvirii au desfasurat, potrivit legii, pe o perioada de 6 luni, activitate profesionala in acelasi domeniu ocupational pentru care se efectueaza stagiul;
b) pentru care exercitarea profesiei este reglementata prin legi speciale.

SCOPUL EFECTUARII STAGIULUI:
Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzitiei absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida competentele si abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de munca si pentru o mai rapida integrare in munca, precum si de dobandire de experienta si vechime in munca si, dupa caz, in specialitate.

Realizarea stagiului, drepturile si obligatiile partilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu sunt stabilite prin contractul de stagiu, care se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca, cu o durata de sase luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu. Contractul de stagiu se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, in baza unui model cadru.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE STAGIARULUI:
Stagiarul are urmatoarele drepturi:
- sa beneficieze de coordonarea si sprijinul mentorului;
- sa i se stabileasca un program de activitati corespunzator postului, al carui nivel de dificultate si complexitate sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
- sa beneficieze de evaluare obiectiva;
- sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale, in scopul consolidarii competentelor si dobandirii deprinderilor practice necesare practicarii ocupatiei;
- sa i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfectionarii sale si care sa-i permita consolidarea cunostintelor;
- sa participe la formele de pregatire profesionala organizate pentru stagiari;
- sa primeasca raportul de evaluare si certificatul/adeverinta de finalizare a stagiului;
- sa conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dupa caz.

De asemenea, stagiarul are urmatoarele obligatii:
- sa se pregateasca profesional in domeniul pentru care efectueaza stagiul;
- sa isi organizeze o evidenta proprie a activitatilor pe care le efectueaza;
- sa respecte sarcinile date de mentor si de conducatorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectueaza stagiul;
- sa consulte mentorul pentru realizarea lucrarilor repartizate de conducatorul compartimentului;
- sa respecte confidentialitatea in legatura cu toate aspectele privind activitatea desfasurata, in conformitate cu normele stabilite de angajator;
- sa nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activitati care constituie concurenta neloiala angajatorului;
- sa participe la procesul de evaluare.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI:

Angajatorii au obligatia sa comunice Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, locurile de munca vacante care pot fi ocupate de catre absolventii de invatamant superior.
Comunicarea locurilor de munca vacante care pot fi ocupate de catre absolventii de invatamantul superior se face prin completarea de catre angajator a formularului prevazut in anexa nr. 1A la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu mentiunea ca la rubrica "Observatii" se adauga si termenul "stagiu";
Formularul se comunica in termenul si in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si de normele de punere in aplicare a acesteia.
Angajatorul care comunica locurile de munca vacante, reglementate prin legi speciale, are obligatia de a transmite Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova toate conditiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de munca.

Angajatorul are urmatoarele drepturi:
- sa-i stabileasca stagiarului, prin fisa postului, atributii in domeniul in care se realizeaza stagiul;
- sa valorifice cunostintele teoretice si practice ale stagiarului in procesul muncii;
- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a atributiilor corespunzatoare postului;
- sa aplice sanctiunile corespunzatoare abaterilor disciplinare.

Angajatorul are si urmatoarele obligatii:
- sa desemneze un mentor care sa coordoneze si sa sprijine stagiarul in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti in programul de desfasurare a perioadei de stagiu;
- sa stabileasca stagiarului un program de activitati in domeniul in care se realizeaza stagiul;
- sa asigure o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara valorificarii cunostintelor teoretice si practice primite de stagiar in cadrul stagiului;
- sa evalueze cunostintele stagiarului la sfarsitul perioadei de stagiu;
- sa elibereze stagiarului certificatul/adeverinta din care sa reiasa perioada in care acesta a desfasurat activitatea in baza contractului de stagiu, competentele si deprinderile practice dobandite si alte mentiuni;
- sa nu foloseasca stagiarul pentru desfasurarea altor activitati decat cele prevazute in contract.

CONTRACTUL DE STAGIU:
Contractul de stagiu, ca si cel de munca, poate inceta:
- de drept;
- prin acordul partilor, la data convenita de acestea;
- prin vointa unilaterala a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.

In situatia in care contractul de stagiu inceteaza din motive neimputabile stagiarului, acesta poate sa continue efectuarea perioadei de stagiu, daca, in termen de 60 de zile, se incadreaza la alt angajator si incheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada ramasa neefectuata.
Inspectorii de munca au competenta de a controla modul de incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare a contractului individual de munca si a contractului de stagiu, in conditiile legii.

PROGRAMUL DE ACTIVITATI:
Asemanator uceniciei, perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program de activitati aprobat de angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul, care va cuprinde:
- obiectivele si indicatorii de performanta cuantificabili pe baza carora se realizeaza evaluarea;
- planificarea activitatilor ce urmeaza sa fie desfasurate, in functie de nivelul competentelor si deprinderilor practice vizate a fi dobandite pe parcursul perioadei de stagiu.

COORDONAREA SI SUPRAVEGHEREA STAGIULUI:
Coordonarea si supravegherea activitatii de stagiu este realizata de un mentor, numit de angajator dintre salariatii calificati (cu exceptia celor cu sanctiuni disciplinare neradiate), cu o experienta profesionala de cel putin doi ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze stagiul. Acesta poate sa coordoneze si sa supravegheze, in acelasi timp, cel mult trei stagiari.

EVALUAREA STAGIULUI:
La sfarsitul perioadei de stagiu, activitatea stagiarului este evaluata de o comisie de evaluare, ai carei membri sunt desemnati conform deciziei angajatorului (din care face parte obligatoriu si mentorul) si care la sfarsitul perioadei de stagiu evalueaza si elibereaza fiecarui stagiar un referat de evaluare.

Comisia de evaluare intocmeste cu cinci zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu un referat de evaluare ce cuprinde urmatoarele elemente: 
- descrierea activitatii desfasurate de stagiar;
- gradul de realizare a obiectivelor si a indicatorilor de performanta stabiliti in programul de activitati desfasurat in perioada de stagiu;
- competentele si deprinderile pe care le-a dobandit stagiarul, modul de indeplinire a atributiilor corespunzatoare postului ocupat si clauzelor contractului de stagiu;
- conduita si gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;
- concluziile privind desfasurarea perioadei de stagiu;
- alte mentiuni care vor fi stabilite prin normele metodologice.

De asemenea, cu zece zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul intocmeste raportul de stagiu care cuprinde descrierea programului de activitati desfasurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu si este avut in vedere, de catre comisia de evaluare, la evaluarea finala a stagiarului.

Evaluarea activitatii stagiarului se realizeaza pe baza: analizei gradului de realizare a obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti, aprecierii nivelului de consolidare a competentelor si de dobandire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupatii din domeniul in care acesta a efectuat stagiul si raportului de stagiu.

ELIBERAREA CERTIFICATULUI/ADEVERINTEI:
In termen de cinci zile de la finalizarea stagiului, pe baza referatului de evaluare, angajatorul elibereaza un certificat/o adeverinta de finalizare a stagiului.

Promovarea evaluarii se finalizeaza cu un certificat semnat de angajator. In acest caz, perioada de stagiu constituie vechime in specialitate. Nepromovarea evaluarii se finalizeaza cu eliberarea unei adeverinte prin care se recunoaste finalizarea stagiului.

Certificatul/adeverinta sunt vizate de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul angajatorul.

In situatia in care stagiarul nu a promovat evaluarea, acesta poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului - cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare datei luarii la cunostinta, care este obligat sa solutioneze contestatia cel mai tarziu in ultima zi a stagiului, ulterior putand sa se adreseze instantei judecatoresti competente in materia conflictelor de munca, in termen de 30 de zile de la primirea raspunsului la contestatie.

La sfarsitul perioadei de stagiu, cand evaluarea s-a finalizat fara promovarea acesteia, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Un angajator mai poate incadra o singura data pe acelasi post un absolvent de invatamant superior care sa efectueze stagiu in baza unui contract de stagiu.

FINANTAREA STAGIULUI DIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

Pentru finantarea din bugetul asigurarilor de somaj, angajatorii care incheie un contract de stagiu primesc lunar, la cerere, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma in cuantum de 1350 lei/luna, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Angajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceeasi persoana.
Finantarea acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, conform legii. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.
Suma prevazuta anterior nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorul incheie cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii contractului de stagiu, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 6.
In situatia in care conventia nu se incheie in termenul prevazut, angajatorul nu mai beneficiaza de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acel contract de stagiu.
Conventia se incheie de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 95 alin. (1^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea incheierii conventiei, angajatorii depun urmatoarele documente:
a) actul de identitate al stagiarului, in copie;
b) contractul individual de munca, in copie;
c) contractul de stagiu, in copie;
d) declaratie pe propria raspundere a angajatorului ca anterior incheierii contractului individual de munca nu a avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de stagiu, pentru aceeasi specializare absolvita, care constituie sectiune distincta in conventie.

Conventia se incheie pentru fiecare contract de stagiu pentru care angajatorul solicita sumele acordate pe perioada derularii contractului de stagiu din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar se efectueaza in baza declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depusa de angajatori potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a urmatoarelor documente care se depun la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova:
a) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 7;
b) fisa de evidenta zilnica a salariatilor stagiari si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator.
Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective, sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenita lunar nu se acorda.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, suma cuvenita se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective.
Perioada pentru care nu se acorda suma cuvenita pentru motivele prevazute anterior face parte din perioada de acordare a acestei sume.
Stabilirea si incetarea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma cuvenita se fac in baza dispozitiilor emise de directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, in conditiile legii, si se comunica angajatorilor.
Suma cuvenita se deduce de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.
In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, la initiative angajatorului, inceteaza si contractual individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de legislatia ocuparii fortei de munca.

Angajatorii care beneficiaza de sumele acordate pe perioada derularii contractului de stagiu din bugetul asigurarilor pentru somaj sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat.

In situatia in care contractul individual de munca inceteaza la initiativa angajatorului, anterior datei prevazute in contractul de stagiu, acesta este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul stagiar, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raportului de munca.
Debitele provenite din acordarea sumelor pe perioada derularii contractului de stagiu din bugetul asigurarilor pentru somaj se recupereaza potrivit prevederilor legale.

CONTROLUL

Controlul respectarii obligatiei mentinerii contractului individual de munca pentru angajatorii care beneficiaza de sumele acordate pe perioada derularii contractului de stagiu din bugetul asigurarilor pentru somaj se efectueaza de catre organele de control din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova.