ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

Stimularea mobilitatii fortei de munca
Acordarea primei de instalare conform art. 75 din Legea nr. 76/2002

Persoanele inregistrate ca someri la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia pot beneficia de o prima de instalare, neimpozabila, destinata stimularii incadrarii in munca, asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, si/sau pentru reintregirea familiei, dupa caz.
Prima de instalare se acorda si persoanelor de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 luni.

!!! Prima de instalare prevazuta la art. 75 din lege se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in zonele prevazute in Planul national de mobilitate.

Prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:

Prima de instalare stabilita in cuantumurile prevazute mai sus se acorda in doua transe, astfel:
a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalarii, care se plateste in luna urmatoare lunii in care s-a solicitat acordarea primei de instalare, odata cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor;
b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare, se plateste in luna urmatoare lunii in care expira perioada de 12 luni de la angajare, odata cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor.

in situatia in care angajatorul sau autoritatile publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
    a) 3.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta
    b) 6.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei in sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, iar in cazul familiei monoparentale, in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere;
    c) 3.500 lei pentru fiecare sot aflat in in cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare.
in aceste situatii, prima de instalare se acorda intr-o singura transa, la data instalarii, in luna urmatoare lunii in care s-a solicitat acordarea primei de instalare, odata cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor.

Pentru a beneficia de prima de instalare, persoanele de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 de luni trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) lunile care constituie perioada de cel putin 36 de luni in care au exercitat dreptul la libera circulatie in unul sau mai multe state din spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European, anterior intoarcerii in Romania, sunt consecutive;
b) sunt cetateni romani pe perioada in care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European;
c) detin un document sau orice alt inscris emis de o autoritate publica a statului sau statelor din spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European in care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe perioada de cel putin 36 de luni, prin care se atesta ca au avut pe perioada respectiva domiciliul sau resedinta ori au exercitat dreptul de ezidenta legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e);
d) domiciliul pe teritoriul Romaniei la care se intorc sau noul domiciliu ori resedinta care il/o stabilesc pe teritoriul Romaniei ca urmare a intoarcerii in Romania este in localitatea in care se incadreaza in munca sau in localitatile invecinate acesteia si localitatea respectiva se afla in zonele prevazute in Planul national de mobilitate;
e) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala au domiciliul sau resedinta;
f) se incadreaza in munca cu norma intreaga, pe o perioada de cel putin 12 luni;
g) nu se incadreaza intr-una din categoriile de persoane care nu beneficaza de prima de instalare.

Nu beneficiaza de prima de instalare:

Au dreptul la mentinerea primei de incadrare persoanele care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.
Perioada de cel mult 30 de zile pentru care persoana nu are statut de angajat nu face parte din perioada de acordare a primei de incadrare.

Acte necesare
Pentru acordarea primei de incadrare, persoanele vor depune la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca unde se afla in evidenta, in termen de 60 de zile de la data incadrarii in munca, urmatoarele documente, dupa caz:

in situatia in care persoana este insotita de membrii familiei in sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, iar in cazul familiei monoparentale, in situatia in care este insotita de copilul sau copiii aflati in intretinere, cererea pentru acordarea acesteia, prevazuta in anexa nr. 12A sau nr. 12B, dupa caz, este insotita de toate documentele prevazute, prin care se atesta dupa caz, indeplinirea conditiilor pentru acordarea primei de instalare in cuantumurile prevazute de lege.
in situatia in care ambii soti au acelasi domiciliu sau resedinta, indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare si solicita impreuna, in termen de 60 de zile de la data la care primul dintre soti se incadreaza in munca, acordarea primei de instalare in cuantumurile prevazute de lege se face prin depunerea cererii prevazute in anexa nr. 12A sau nr. 12B, dupa caz, insotita de toate documentele prevazute de lege, prin care se atesta dupa caz, pentru fiecare dintre soti, indeplinirea conditiilor pentru acordarea primei de instalare in cuantumurile prevazute.
in situatia in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare, dar nu au acelasi domiciliu sau resedinta si/sau nu solicita impreuna acordarea primei de instalare, prima de instalare se acorda oricaruia dintre soti la solicitarea acestuia, in cuantumul si conditiile prevazute pentru acordarea in 2 transe a sumei de 12.500 lei, respectiv 15.500 lei sau in cuantumul si conditiile prevazute pentru acordarea intr-o singura transa a sumei de 3.500 lei, respectiv 6.500 lei, dupa caz, insotita de toate documentele prevazute, prin care se atesta dupa caz, indeplinirea conditiilor pentru acordarea primei de instalare in aceste cuantumuri.

Termenul de 60 zile de la data incadrarii in munca prevazut pentru solicitarea primei de incadrare este termen  de decadere din dreptul de a beneficia de Prima de instalare prevazuta la art. 75 din lege.
Termenul de 60 de zile, se implineste la ora 24 a celei de a 60-a zi, calculata de la data incadrarii in munca.
Documentele se pot depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail.
in cazul in care persoanele opteaza pentru depunerea personala a documentelor, actul de identitate se prezinta in original sau in copie legalizata in vederea efectuarii, de catre personalul agentiei, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. in cazul in care persoanele opteaza pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate si celelalte documente se transmit si se accepta in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului.
in situatia in care documentele transmise in termen, prin modalitatile prevazute anterior, nu sunt lizibile, agentia locala pentru ocuparea fortei de munca solicita persoanei redepunerea acestora, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
Termenul de 5 de zile se implineste la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculata de la data primirii solicitarii transmise de agentia pentru ocuparea fortei de munca privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile.

in situatia in care termenele se implinesc intr-o zi nelucratoare, acestea se prelungesc pana la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza, ora 24.

Monitorizarea conditiilor de acordare a primei de instalare prevazute la art. 75 din lege
Pentru persoanele care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in alt judet, dosarul care a stat la baza stabilirii si, dupa caz, a platii drepturilor se va transfera, in original, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi stabilesc noul domiciliu, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca care a stabilit si a acordat dreptul ramane dosarul cu copiile de pe acte.

Obligatiile de plata a celei de-a 2 transe, precum verificarea indeplinirii de catre persoane a obligatiei ce le revine, potrivit legii, de a mentine raporturile de munca sau de serviciu pe perioada pentru care au aceasta obligatie revin agentiei pentru ocuparea fortei de munca unde a fost transferat dosarul.

Astfel, beneficiarul primei va depune trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza are stabilit noul domiciliu sau resedinta si la care a fost transferat dosarul adeverinta emisa de angajator ca este incadrat in munca, iar in situatia persoanelor care au dreptul la mentinerea acesteia, adeverinta mentionata anterior insotita de urmatoarele documente:

Adeverinta emisa de angajator, precum si documentele prevazute se pot depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail.
in situatia in care documentele transmise in termen, prin modalitatile prevazute anterior, nu sunt lizibile, agentia locala pentru ocuparea fortei de munca solicita persoanei redepunerea acestora, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
Termenul de 5 de zile se implineste la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculata de la data primirii solicitarii transmise de agentia pentru ocuparea fortei de munca privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile.

Beneficiarilor care nu prezinta sau nu transmit adeverinta li se va cere, in scris, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca unde a fost transferat dosarul sa depuna aceste documente in termen de 15 zile de la data primirii solicitarii.
Daca in urma solicitarii persoana nu redepune documentele care nu sunt lizibile, respectiv nu prezinta actele doveditoare, agentia pentru ocuparea fortei de munca unde a fost transferat dosarul va contacta angajatorul cu care s-a incheiat raportul de munca sau de serviciu pentru clarificarea statutului acestuia si, in functie de constatarile facute, se vor adopta masuri in conformitate cu prevederile legale.

Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite cu titlu prima de instalare :
1)  in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:

2) in situatia in care revin la vechiul domiciliu sau vechea resedinta intr-o perioada de 12 luni de la angajare

Recuperarea sumelor se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.