ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

Stimularea mobilitatii fortei de munca
Acordarea primei de relocare conform art. 76^2 din Legea nr. 76/2002

Persoanele inregistrate ca someri la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, beneficiaza de o prima de relocare, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.
Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5.000 lei/luna.
Persoanele singure si familiile sunt definite in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin sintagma cheltuieli pentru locuire se intelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei si a utilitatilor in noul domiciliu sau noua resedinta.
Prin sintagma localitati invecinate acesteia, in vederea acordarii primei de relocare se intelege localitati limitrofe localitatii in care persoana se incadreaza in munca.

Prin sintagma "venituri nete lunare realizate" se intelege, dupa caz, urmatoarele venituri nete realizate lunar:
a) venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) venituri din pensii, definite conform art. 99 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) venitul minim garantat acordat lunar conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) indemnizatia de somaj acordata lunar conform Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) stimulentul de insertie, indemnizatia de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani si indemnizatia de concediu pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 7 ani, acordate lunar conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
Veniturile persoanelor care ulterior stabilirii dreptului la prima de relocare prevazuta la art. 76^2 din lege nu mai constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoana beneficiara a primei de relocare, nu se mai iau in considerare in vederea verificarii indeplinirii conditiei privind veniturile nete lunare realizate, prevazuta la art. 76^2 alin. (2) din lege, incepand cu luna in care persoanele in cauza nu mai fac parte din respectiva familie.
In situatia in care angajatorul sau autoritatile administratiei publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acorda.
Prima de relocare se acorda lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni, in situatia in care in aceasta perioada sunt respectate conditiile de acordare prevazute.

Prima de relocare prevazuta se acorda la cerere si nu se cumuleaza cu prima de activare, cu prima de incadrare sau cu prima de instalare prevazute la art. 73^2, la art. 74, respectiv la art. 75 din lege.
Prima de relocare se poate cumula cu drepturile prevazute la art. 72 din lege sau cu prima de incadrare pentru absolventii institutiilor de invãtãmant si absolventii scolilor speciale prevazuta la art. 73^1 alin. (1) din lege si dreptul prevazut la art. 73^1 alin. (2) din lege, dupa caz.
Beneficiaza de prima de relocare persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni.
In cazul incadrarii in munca intr-o localitate din alt judet, prima de relocare va fi acordata de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, unde beneficiarul s-a aflat in evidenta, urmand ca dosarul acestuia sa fie transferat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi stabileste noul domiciliu sau noua resedinta, care va acorda in continuare aceste drepturi, precum si celelalte drepturi prevazute de lege si va urmari respectarea obligatiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

Nu beneficiaza de prima de relocare:
a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de relocare sau de una dintre primele prevazute la art. 74 si 75, in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de relocare;
b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
c) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
d) persoanele care se incadreaza in munca, conform legii, pe perioada determinata mai mica de 12 luni, pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) si pentru care, ulterior incadrarii in munca, se schimba durata incadrarii in munca pe perioada determinata de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminata si pentru care, ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a);
e) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
f) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
g) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in localitatea in care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca;
h) persoanele al caror sot, a caror sotie, ale caror copii aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu acestea constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care persoana isi schimba domiciliul sau isi stabileste resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca.
i) persoanele care in perioada de 36 de luni de la incadrarea in munca isi pierd statutul de angajat, de la data incetarii raportului de munca sau de serviciu, cu exceptia persoanelor care au dreptul la mentinerea primei de relocare;
j) persoanele care solicita acordarea primei de relocare dupa expirarea termenului de 60 de zile de la data incadrarii in munca  sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile in termenul de 5 zile, cu exceptia situatiei prevazute la art. 46^4 alin. (8) din norme.

Persoanele care beneficiaza de prima de relocare au dreptul la mentinerea acesteia si in cazul in care, in perioada de 36 de luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.

Acte necesare
Pentru acordarea primei de incadrare, persoanele vor depune la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca unde se afla in evidenta, in termen de 60 de zile de la data incadrarii in munca, urmatoarele documente, dupa caz:
a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 13^1;
b) actul de identitate care sa ateste noul domiciliu al persoanei solicitante a primei de relocare si, dupa caz, al sotului, sotiei si copiilor aflati in intretinere ori al altor persoane care impreuna cu aceasta constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) actul in baza caruia a fost incadrat in munca, in copie, sau dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;
d) angajament, conform modelului prevazut in anexa nr. 13^2;
e) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;
f) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani persoana angajata nu a mai avut raporturi de munca sau de serviciu cu alti angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca;
g) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca pentru persoana respectiva ori familia acesteia se asigura sau nu se asigura locuinta de serviciu ori se suporta sau nu se suporta cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;
h) declaratie pe propria raspundere a persoanei incadrate in munca din care sa rezulte ca autoritatea publica locala sau centrala asigura sau nu asigura locuinta de serviciu ori suporta sau nu suporta cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum si ca persoana solicitanta ori sotul, sotia acesteia, copii aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu aceasta constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, nu detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in localitatea in care persoana isi schimba domiciliul sau isi stabileste resedinta ori in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca;
i) declaratie pe propria raspundere a absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie din care sa rezulte ca la data solicitarii primei de relocare prevazute la art. 76^2 din lege nu au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii, dupa caz;
j) declaratie pe propria raspundere a angajatorului absolventilor institutiilor de invatamant din care sa rezulte ca nu are obligatia, potrivit legii, de a angaja persoana din aceasta categorie, dupa caz;
k) certificatul de casatorie si, dupa caz certificatele de nastere ale copiilor sau documentele care atesta situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul legal, dupa caz, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;
l) actele prevazute de lege in cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal, dupa caz, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;
m) contractul de inchiriere inregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;
n) declaratie pe propria raspundere privind membrii familiei si veniturile nete pe care le realizeaza persoana singura sau impreuna cu familia, pe fiecare persoana, dupa caz, din veniturile prevazute la art. 46^3 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net care se realizeaza, dupa caz, in luna anterioara lunii in care se depun cererea si documentele care o insotesc pentru solicitarea primei de relocare, insotita de copie de pe extrasul de cont, adeverinta, talonul de plata sau orice alt inscris ori document prin care se atesta venitul net respectiv ce se realizeaza de beneficiarul acestuia. In situatia veniturilor care se realizeaza din cedarea folosintei bunurilor se anexeaza contractul de inchiriere, inregistrat la organul fiscal competent;
o) adeverinta emisa de angajator pe suport hartie sau in format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, ca este incadrata in munca si care atesta venitul net din salarii si asimilate salariilor realizat sau care se realizeaza de persoana incadrata solicitanta a primei de relocare, in situatia in care aceste informatii nu sunt evidentiate expres in cuprinsul documentelor prevazute la lit. c).

Pentru persoanele care se incadreaza in munca in perioada dintre data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice si data intrarii in vigoare a normelor de aplicare, termenul pentru solicitarea primei de relocare este de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a normelor de aplicare (06.06.2017).

Termenul de 60 zile de la data incadrarii in munca prevazut pentru solicitarea primei de relocare este termen  de decadere din dreptul de a beneficia de Prima de relocare prevazuta la art. 76^2 din lege.
Termenul de 60 de zile, se implineste la ora 24 a celei de a 60-a zi, calculata de la data incadrarii in munca.
Documentele se pot depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail.
In cazul in care persoanele opteaza pentru depunerea personala a documentelor, actul de identitate se prezinta in original sau in copie legalizata in vederea efectuarii, de catre personalul agentiei, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul prezentat. In cazul in care persoanele opteaza pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate si celelalte documente se transmit si se accepta in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului.
In situatia in care documentele transmise in termen, prin modalitatile prevazute anterior, nu sunt lizibile, agentia locala pentru ocuparea fortei de munca solicita persoanei redepunerea acestora, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
Termenul de 5 de zile se implineste la ora 24 a celei de a 5-a zi, calculata de la data primirii solicitarii transmise de agentia pentru ocuparea fortei de munca privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile.
In situatia in care termenele se implinesc intr-o zi nelucratoare, acestea se prelungesc pana la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza, ora 24.

Dovada existentei domiciliului sau resedintei in localitatea de unde pleaca persoana, ca urmare a incadrarii in munca in alta localitate, se poate face dupa caz cu: actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate cu originalul depus la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca, adeverinta sau orice alt inscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari ori, in urma cererii si consimtamantului expres al persoanei, pe baza informatiilor care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, la solicitarea acestora, de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor sau Inspectoratul General pentru Imigrari, dupa caz, in conditiile legii.
In cazul solicitantului care are calitatea de solicitant de azil sau a dobandit o forma de protectie in Romania, precum si in cazul membrului de familie al acestuia, dovada situatiilor prevazute la lit. k) se va face printr-un inscris eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari. Inscrisul atesta situatia de fapt asa cum reiese din evidentele Inspectoratului General pentru Imigrari si se elibereaza la cererea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, cu consimtamantul expres al solicitantului si, dupa caz, al membrului de familie al acestuia, in conditiile legii.

Prima de relocare se acorda de la data de intai a lunii urmatoare solicitarii acordarii acesteia, pe o perioada de cel mult 36 de luni, in situatia in care in aceasta perioada de 36 de luni persoana nu pierde calitatea de angajat, cu exceptia situatiei prevazute la art. 76^3 alin. (4) din lege si sunt respectate conditiile prevazute la art. 76^2 alin. (1) si (2) si art. 76^3 alin. (2) din lege, precum si conditia privind existenta cel putin pe aceasta perioada a unui contract de inchiriere a unui spatiu locativ, care este inregistrat la organul fiscal competent.
Perioada de 36 de luni expira la sfarsitul ultimei zile a celei de a 36-a luni calculate incepand cu data de intai a lunii urmatoare solicitarii acordarii primei de relocare.
In situatia prevazuta la art. 76^3 alin. (4) din lege, perioada de cel mult 30 de zile pentru care persoana nu are statut de angajat face parte din perioada de acordare a primei de relocare, iar pentru aceasta perioada se acorda prima de relocare.
In situatia in care raportul de munca sau de serviciu al persoanei inceteaza in perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni si persoana nu se afla in situatia prevazuta la art. 76^3 alin. (4) din lege, prima de relocare se acorda pana la data incetarii raportului de munca sau de serviciu.
In situatia in care contractul de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent inceteaza in perioada de acordare a primei de relocare de 36 de luni si persoana nu a inchiriat un alt spatiu locativ in localitatea in care s-a incadrat in munca sau in localitatile invecinate acesteia, in continuarea contractului de inchiriere incetat, prin incheierea unui nou contract de inchiriere a unui spatiu locativ inregistrat la organul fiscal competent, prima de relocare se acorda pana la data incetarii contractului de inchiriere.
Stabilirea si incetarea drepturilor se fac in baza deciziilor emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
Monitorizarea conditiilor de acordare a primei de relocare prevazute la art. 76^2 din lege
Pentru acordarea lunara a cuantumului primei de relocare, beneficiarul primei va depune lunar, pana in ultima zi calendaristica a lunii pentru luna expirata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti unde se afla in evidenta sau a fost transferat dosarul, urmatoarele documente:
a) dovada platii chiriei lunare stabilite in contractul de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent. Dovada platii se poate face printr-un inscris sub semnatura privata prin care se atesta ca intre partile semnatare ale contractului de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent s-a realizat plata, respectiv incasarea sumei reprezentand chiria lunara stabilita in contract ori prin orice inscris emis de o institutie bancara, in copie, in situatia in care plata chiriei lunare se poate face prin depunerea sau transferul acesteia in cont bancar;
b) facturile emise de furnizorii de utilitati, respectiv: energie electrica, energie termica, gaz, apa, canal, deseuri menajere, dupa caz, pentru spatiul locativ care face obiectul contractului de inchiriere, pentru luna pentru care se solicita acordarea primei de relocare, in copie, in situatia in care suma reprezentand 75% din chiria lunara stabilita in acest contract de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent este mai mica de 900 lei/luna. Se pot depune facturile emise de oricare dintre furnizorii de astfel de utilitati pana la atingerea sumei de 900 lei care reprezinta cuantumul lunar maxim al primei de relocare, prin adunarea sumei reprezentand 75% din chiria lunara stabilita in contractul de inchiriere cu suma reprezentand 75% din contravaloarea facturii de utilitati care se depune. In situatia in care facturile sunt emise de furnizorii de utilitati pentru asociatia de proprietari/locatari de care apartine spatiul locativ care face obiectul contractului de inchiriere, se poate depune, in copie, orice document emis de asociatia de proprietari/locatari, pentru luna pentru care se solicita acordarea primei de relocare, prin care se atesta plata contributiei aferente acestui spatiu locativ in care se evidentiaza distinct suma totala privind utilitatile prevazute in lista de plata lunara cu cotele de contributie la plata cheltuielilor asociatiei de proprietari/locatari;
c) declaratie pe propria raspundere privind membrii familiei si veniturile nete realizate de persoana singura sau impreuna cu familia, pe fiecare persoana, dupa caz, din veniturile prevazute, pe fiecare categorie de venit net realizat dupa caz, in luna pentru care se solicita cuantumul lunar al primei de relocare;
d) adeverinta emisa de angajator ca este incadrat in munca si care atesta venitul net din salarii si asimilate salariilor realizat de persoana incadrata in luna pentru care aceasta solicita cuantumul lunar al primei de relocare, precum si, in situatia prevazuta la art. 76^3 alin. (4) din lege, documentele prevazute la art. 46^4 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) si j) din norme;
e) contractul de inchiriere nou, inregistrat la organul fiscal competent, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului, in situatia in care contractul de inchiriere depus la agentie in vederea acordarii primei de relocare inceteaza in perioada de acordare a acestei prime de 36 de luni.
In situatia in care beneficiarul nu prezinta in termen documentele prevazute si, dupa caz, in situatia prevazuta la art. 76^3 alin. (4) din lege, documentele prevazute la art. 46^4 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) si j) din norme, plata drepturilor lunare se va face odata cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor pentru luna in care beneficiarul a prezentat documentele prevazute.
Documentele se pot depune personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fax sau e-mail.
In situatia in care documentele transmise in termen, prin modalitatile prevazute mai sus, nu sunt lizibile, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti solicita persoanei redepunerea acestora in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.
In situatia in care persoana nu redepune documentele solicitate care nu sunt lizibile, in termenul prevazut, plata drepturilor lunare se va face odata cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor pentru luna in care beneficiarul a prezentat documentele lizibile.

Cuantumul lunar al primei de relocare se calculeaza conform art. 76^2 alin. (1) din lege.
Cheltuielile necesare pentru plata chiriei si a utilitatilor prevazute la 76^2 alin. (4) din lege cuprind:
a) cheltuielile pentru plata chiriei lunare stabilite in contractul de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent. In situatia in care in cursul lunii exista doua sau mai multe contracte de inchiriere inregistrate la organul fiscal competent, cheltuielile pentru plata chiriei lunare includ contravaloarea chiriei lunare stabilite in fiecare din aceste contracte de inchiriere, proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva pentru fiecare contract. In situatia in care chiria este stabilita in valuta, contravaloarea in lei a chiriei lunare se determina pe baza cursului de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a lunii pentru care se plateste chiria;
b) cheltuielile pentru plata facturilor emise de furnizorii de utilitati, respectiv: energie electrica, energie termica, gaz, apa, canal, deseuri menajere, dupa caz, pentru spatiul locativ care face obiectul contractului de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent, sau cheltuielile pentru plata utilitatilor prevazute in lista de plata cu cotele de contributie la plata cheltuielilor asociatiei de proprietari/locatari si evidentiate in documentul prevazut la art. 46^6 alin. (1) lit. b) din norme, in situatia in care suma reprezentand 75% din chiria lunara stabilita in acest contract este mai mica de 900 lei/luna.

In situatia in care sunt indeplinite conditiile pentru acordarea primei de relocare si persoana este incadrata in munca toata luna sau se afla in situatia prevazuta la art. 76^3 alin. (4) din lege si are inchiriat pentru toata luna respectiva un spatiu locativ, prin incheierea unui contract de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent, cuantumul lunar al primei de relocare se calculeaza conform art. 76^2 alin. (1) din lege.
In situatia in care sunt indeplinite conditiile pentru acordarea primei de relocare si in cursul lunii inceteaza raportul de munca sau de serviciu, iar persoana nu se afla in situatia prevazuta la art. 76^3 alin. (4) din lege si are inchiriat pentru toata luna respectiva un spatiu locativ, prin incheierea unui contract de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent sau contractul de inchiriere nu a incetat anterior incetarii raportului de munca sau de serviciu, cuantumul lunar al primei de relocare se calculeaza conform art. 76^2 alin. (1) din lege, proportional cu numarul de zile calendaristice, pana la data la care inceteaza raportul de munca sau de serviciu.
In situatia in care sunt indeplinite conditiile pentru acordarea primei de relocare si in cursul lunii inceteaza contractul de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent, iar persoana nu a inchiriat un alt spatiu locativ in localitatea in care s-a incadrat in munca sau in localitatile invecinate acesteia, prin incheierea unui nou contract de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent, si raportul de munca sau de serviciu nu a incetat anterior, cuantumul lunar al primei de relocare se calculeaza conform art. 76^2 alin. (1) din lege, proportional cu numarul de zile calendaristice, pana la data la care inceteaza contractul de inchiriere.
In situatia in care sunt indeplinite conditiile pentru acordarea primei de relocare si in cursul lunii inceteaza contractul de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent, iar persoana a inchiriat in aceeasi luna un alt spatiu locativ in localitatea in care s-a incadrat in munca sau in localitatile invecinate acesteia, prin incheierea unui alt contract de inchiriere a unui spatiu locativ, care este inregistrat la organul fiscal competent, si aceasta este incadrata in munca toata luna, cuantumul lunar al primei de relocare se calculeaza conform art. 76^2 alin. (1) din lege, proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva pentru fiecare contract.

Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite cu titlu prima de relocare :
1)in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:

2) in situatia in care revin la vechiul domiciliu sau vechea resedinta intr-o perioada de 12 luni de la angajare

Prin revenirea la vechiul domiciliu sau vechea resedinta se intelege schimbarea domiciliului sau stabilirea resedintei la un domiciliu sau o resedinta care se afla in raza aceleiasi localitati in care se afla vechiul domiciliu sau vechea resedinta.

 

Recuperarea sumelor se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.