antet 2017 

 

 

 

Subventionarea locurilor de munca pentru someri

Subventii acordate angajatorilor (conform art. 85 din Legea nr. 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata:

-      someri in varsta de peste 45 de ani;

-      someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale;

-      someri de lunga durata;

-      tineri NEET (tineri cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 ani inregistrati ca someri)

primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 900 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni


De aceleasi facilitati beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata someri persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.


Facilitatile prevazute mai sus se acorda angajatorilor si in situatia in care, in perioada acordarii acestora sau in cea in care exista obligatia legala de mentinere a raporturilor de munca, persoanele beneficiare nu mai au statut de parinte unic sustinator al familiei monoparentale sau statut de persoana cu handicap, dupa caz.
Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la mai sus anterior termenului de 18 luni sunt obligati sa restituie, in totalitate, sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din lege.

Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii:

-      someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala;

-      someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala

beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 900 lei.


Subventia se acorda angajatorilor pe perioada angajarii, de la data incheierii conventiei pana la data indeplinirii conditiilor de pensionare, si consta in acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare in cuantumul prevazut mai sus.

 

Nu beneficiaza de facilitatile prevazute mai sus:


    a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute mai sus;

    b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si la art. 85 pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

c) angajatorii care la data solicitarii acordarii facilitatii se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora;

d) angajatorii care incadreaza in munca persoane cu handicap pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu prin acordul partilor, la initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana angajatului ori, dupa caz, prin eliberare din functie, in ultimele 12 luni anterioare incadrarii in munca a acestor persoane;

e) angajatorii care incadreaza in munca someri care, la data angajarii, indeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala.

 

Acte necesare: 


cod A. - someri in varsta de peste 45 de ani:

-      conventie si tabel nominal (2 exemplare)

-      actul de identitate (copie);

-      actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie);

-      declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca nu se afla in una din situatiile prevazute la art. 85 alin. (6) din lege.

 

cod B. - someri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale:

-      conventie si tabel nominal (2 exemplare)

-      actul de identitate (copie);

-      actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie);

-      actele prevazute de lege in cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal (copie);

-      declaratia pe propria raspundere a parintelui ca membrii familiei monoparentale locuiesc impreuna;

-      declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca nu se afla in una din situatiile prevazute la art. 85 alin. (6) din lege.

 

cod C. - someri persoane cu handicap:

certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap (copie);

-      conventie si tabel nominal (2 exemplare)

-      actul de identitate (copie);

-      actul in baza caruia au fost incadrate in munca (copie);

-      declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca, in raport cu numarul de angajati, angajatorul si-a indeplinit obligatia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu are potrivit legii obligatia de a angaja persoane cu handicap;

-      declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca persoanele cu handicap nu sunt incadrate pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu prin acordul partilor, la initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana angajatului ori, dupa caz, prin eliberare din functie, in ultimele 12 luni anterioare incadrarii in munca a acestor persoane;

-      declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca nu se afla in una din situatiile prevazute la art. 85 alin. (6) din lege.

 

coduri D. + E. - pentru somerii care in termen de cel mult 5 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala:

-      conventie si tabel nominal (2 exemplare)

-      actul de identitate (copie);

actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie);

certificatul privind stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat realizat pana la data angajarii;

-      documente care atesta existenta raporturilor de munca sau de serviciu pe care persoana in cauza le-a avut (carnet munca, adeverinte vechime);

-      actul eliberat de angajator cu privire la incadrarea locului de munca in conditii deosebite sau speciale, dupa caz (copie);

-      actul emis de angajator, din care sa reiasa datele la care persoana indeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, precum si modul cum au fost calculate aceste date;

-      declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca nu se afla in una din situatiile prevazute la art. 85 alin. (6) din lege.

 

Calculul datelor la care persoana indeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta revine angajatorului care isi asuma raspunderea pentru datele comunicate.


La calculul datelor, angajatorul va avea in vedere conditiile existente la data angajarii, respectiv varsta persoanei, stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat si locul de munca pe care a fost incadrata persoana.

 

cod F. pentru somerii de lunga durata:

-      conventie si tabel nominal (2 exemplare)

-      actul de identitate - copie;

-      actul in baza caruia au fost incadrati in munca - copie;

-      declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca nu se afla in una din situatiile prevazute la art. 85 alin. (6) din lege.


    

cod G. pentru tinerii NEET:

-      conventie si tabel nominal (2 exemplare)

-      actul de identitate - copie;

-      actul in baza caruia au fost incadrati in munca - copie;

-      declaratie pe propria raspundere a persoanei tinere ca la data incadrarii in munca la angajator nu avea loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala;

-      declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca nu se afla in una din situatiile prevazute la art. 85 alin. (6) din lege.

 

OBS - Documentele care se solicita in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.

 

IMPORTANT: 
Termen de solicitare a incheierii conventiei: - termen de decadere de 12 luni de la data angajarii persoanelor din categoriile respective.


Termenul de 12 luni se implineste la sfarsitul zilei, ora 24, corespunzatoare datei angajarii persoanelor din cea de-a 12-a luna calculata incepand cu luna angajarii persoanelor.
Subventia lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de absolventii incadrati in baza conventiei, inclusiv pentru perioada concediului de odihna.

In perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate sunt suspendate, subventia nu se acorda, perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu nefacand parte din perioada de acordare a subventiei.
Subventia nu se acorda pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferenta lunii respective si documentele prevazute de lege pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectiva pana la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare aferente lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, masurile de stimulare prevazute la art. 85 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective. 

Perioada pentru care nu se acorda subventia din motivele prevazute mai sus face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare.

OBSERVATII

Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art. 80 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, din motivele prevazute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu;

Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru a caror acordare se prevede incheierea de contracte sau conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se acorda in limita sumelor aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj cu aceasta destinatie, cu respectarea prevedirilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice (conform Legii nr. 233/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002).