antet 2017

 

Subventionarea locurilor de munca pentru absolventi

Subventii acordate angajatorilor (conform art. 80 din Legea nr. 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 900 lei.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma mentionata mai sus pe o perioada de 18 luni. Nu beneficiaza de aceste subventii:

a)   angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant;

b)   angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu absolventii institutiilor de invatamant, cu exceptia situatiei in care pentru persoanele respective au beneficiat de stimulent financiar in conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare

c)    angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 85, pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

d)   angajatorii care la data solicitarii acordarii masurii de stimulare a ocuparii fortei de munca se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.

Prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.

Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi de invatamant superior care nu au promovat examenul de licenta sau de diploma nu beneficiaza de subventia prevazuta la art. 80 din lege pentru incadrarea in munca a absolventilor respectivi.

Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile art. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data angajarii.

Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Daca in perioada de 18 luni, raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor inceteaza din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. 

Acte necesare: 

a)   conventie si tabel nominal cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca, conform modelului din anexa nr. 15 si 15.1 la norme;

b)   certificate eliberate de organul competent potrivit dispozitiilor legale, care sa dovedeasca handicapul pentru persoanele prevazute la art. 80 alin. (2) din lege;

c)    actul de identitate al absolventului, in copie;

d)   actul in baza caruia au fost incadrati in munca, in copie;

e)   actul de absolvire a institutiei de invatamant, in copie;

f)     declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de munca sau de serviciu;

g)    declaratie pe propria raspundere a angajatorului, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca posturile pe care au fost incadrati absolventi in conditiile art. 80 din lege nu sunt posturi de munca reinfiintate in mai putin de 6 luni de la desfiintarea acestora si angajatorul nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 80 alin. (3) din lege;

h)   declaratie pe propria raspundere a angajatorului, din care sa rezulte ca absolventii incadrati in conditiile art. 80 din lege nu efectueaza rezidentiatul si/sau nu mai au obligatia de a lucra in unitatea sanitara pe o perioada egala cu durata finantarii rezidentiatului si/sau angajatorul nu mai beneficiaza pentru absolventii respectivi de alte masuri de stimulare prevazute de lege sau de subventii, indiferent de forma lor, de la bugetul general consolidat, Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetele locale, alte bugete si fonduri de stat sau locale, dupa caz.

OBS - Documentele care se solicita in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.

IMPORTANT:
Termen de solicitare a incheierii conventiei: - termen de decadere de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Termenul de 12 luni se implineste la sfarsitul zilei, ora 24 corespunzatoare datei absolvirii studiilor din cea de-a 12-a luna calculata incepand cu luna in care este data absolvirii studiilor.

Subventia lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de absolventii incadrati in baza conventiei, inclusiv pentru perioada concediului de odihna.
in perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor incadrati sunt suspendate, subventia nu se acorda, perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu nefacand parte din perioada de acordare a subventiei.

Subventia nu se acorda pentru luna pentru care angajatorii nu depun declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferenta lunii respective si documentele prevazute de lege pentru verificarea si acordarea sumelor cuvenite pentru luna respectiva pana la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei lunare aferente lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, masurile de stimulare prevazute la art. 80 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferente lunii respective. 
Perioada pentru care nu se acorda subventia din motivele prevazute mai sus face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare.

Formare profesionala pentru absolventii angajati in conditiile art. 80 din lege (conf. art. 84, alin. (1) din lege)

in perioada celor 18 luni, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, iar cheltuielile necesare pregatirii profesionale vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesionala vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Angajatorii care organizeaza o forma de pregatire profesionala pentru absolventii incadrati in munca in conditiile legii vor incheia un act aditional la conventie.
in baza actului aditional, angajatorii vor solicita agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti suportarea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a absolventilor care au promovat examenul de absolvire si vor depune in acest sens urmatoarele documente:
A) Actul aditional la conventie (anexa nr. 17)

B) tabel nominal cu absolventii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prevazut in anexa nr. 18;

C) certificatul de calificare profesionala sau certificatul de absolvire, in copie;

D) devizul cheltuielilor pe cursant;

E) documente de plata prin care se atesta achitarea contravalorii programului de formare efectuat.

Ajutor financiar (conf. art. 84^1 din lege)

Angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei de 18 luni, mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate, conform legii.
Ajutorul financiar poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei de mentinere a raporturilor de munca sau de serviciu pentru o perioada de 18 luni.

Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj.
Ajutorul financiar se acorda la solicitarea angajatorilor care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art. 80 din lege si care, dupa indeplinirea obligatiei de 18 luni, mentin raporturile de munca ori de serviciu cu persoane din randul absolventilor respectivi, pe o perioada de unu sau 2 ani.

Ajutorul financiar se acorda angajatorilor pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu cu absolventii, dupa indeplinirea obligatiei de mentinere de 18 luni, dar nu pentru mai mult de 2 ani.

Perioada de unu sau 2 ani cat si perioada pentru care se acorda ajutorul financiar se calculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare lunii in care se indeplineste obligatia de mentinere de 18 luni.

Angajatorii care au beneficiat, optional, de ajutorul financiar pentru primul an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu si care mentin in continuare raporturile de munca ori de serviciu ale absolventilor respectivi pentru cel de-al doilea an beneficiaza de ajutorul financiar prevazut la art. 84^1 din lege pentru cel de-al doilea an de mentinere a raporturilor de munca sau de serviciu dupa mentinerea raporturilor de munca ori de serviciu pe acest ultim an.
Nu beneficiaza de ajutorul financiar prevazut la art. 84^1 din lege:

-          angajatorii care la data solicitarii ajutorului financiar prevazut la art. 84^1 din lege inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale prevazute de lege;

-          angajatorii care nu mentin raporturile de munca sau de serviciu cu persoanele din randul absolventilor institutiilor de invatamant incadrati in conditiile art. 80 din lege, dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, pe perioada cuprinsa intre data indeplinirii acestei obligatii si data de intai a lunii urmatoare indeplinirii obligatiei, precum si in continuare pentru perioada de unu, respectiv 2 ani pentru care solicita acordarea ajutorului financiar;

-          angajatorii care la data solicitarii ajutorului financiar se afla in situatie de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora, ale caror activitati fac obiectul unui aranjament cu creditorii si cei care se afla in alte situatii similare reglementate de lege;

-          angajatorii care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art. 84^1 din lege.

Angajatorii vor depune in termen de 60 de zile de la data expirarii perioadei de unu sau 2 ani, calculata potrivit prevederilor de mai sus, pentru care au mentinut raporturile de munca ori de serviciu ale persoanelor din randul absolventilor incadrati in conditiile art. 80 din lege, dupa indeplinirea obligatiei de mentinere de 18 luni pentru care solicita acordarea ajutorului financiar, urmatoarele documente:

-          cerere pentru acordarea ajutorului financiar care va contine si o declaratie pe propria raspundere;

-          tabel nominal cu persoanele incadrate in munca din randul absolventilor institutiilor de invatamant, carora le-au mentinut raporturile de munca ori de serviciu pentru perioada de unu sau 2 ani pentru care se solicita acordarea ajutorului financiar;

-          documente care atesta mentinerea raporturilor de munca ori de serviciu pe perioada stabilita pentru a se putea acorda ajutorul financiar;

-          certificat de atestare fiscala, eliberat de institutia competenta, care sa ateste ca la data depunerii cererii angajatorul nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale prevazute de lege;

-          situatie privind cuantumul sumei care face obiectul restituirii, reprezentand ajutorul financiar solicitat, intocmita pe categorii de contributii sociale, pentru fiecare absolvent in parte;

-          statele de plata, in copie certificata de angajator, care sa prevada distinct drepturile salariale ale absolventilor incadrati in conditiile art. 80 din lege, ale caror raporturi de munca sau de serviciu sunt mentinute dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. 83 alin. (1) din lege, pentru perioada de unu, respectiv 2 ani, precum si contributiile sociale datorate de angajator pentru absolventii respectivi si semnatura acestora;

-  actul de identitate al absolventilor pentru care se solicita ajutorul financiar;

A.J.O.F.M. Prahova solutioneaza cererea pentru acordarea ajutorului financiar in termen de 45 zile de la data depunerii documentelor.

Ajutorul financiar se vireaza in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.

OBSERVATII

Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art. 80 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, din motivele prevazute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu;

Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru a caror acordare se prevede incheierea de contracte sau conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se acorda in limita sumelor aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj cu aceasta destinatie, cu respectarea prevedirilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice (conform Legii nr. 233/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002).