ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

UCENICIA

Ucenicia la locul de munca

Ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca. Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile 2, 3 si 4 de calificare, stabilite prin legislatia in vigoare.
Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.
Formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, se organizeaza la initiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesionala autorizati in conditiile legii.
Obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca sunt:

Ucenicia ca modalitate de promovare a ocuparii si formarii profesionale:

Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au indatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiuluiBucuresti, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie.

Comunicarea se face prin completarea de catre angajator a formularelor prevazute la anexele nr. 1A si 1B la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele mentiuni:

a) la rubrica "Denumirea ocupatiei" se adauga si sintagma "CU" care provine de la prescurtarea "contract de ucenicie";
b) codul COR (6 caractere) specific ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie;
c) la rubrica durata incadrarii in munca se va completa durata contractului de ucenicie in functie de nivelul de calificare prevazut la art. 9 din lege.

Formularul se comunica in termenul si in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele de punere in aplicare a acesteia.

Angajatorul care comunica locurile de munca vacante, reglementate prin legi speciale, are obligatia de a transmite la A.J.O.F.M. Prahova toate conditiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de munca.

A.J.O.F.M. Prahova afiseaza, separat pe site-ul institutiei, urmatoarele informatii:
a) locurile de munca declarate vacante de angajatori, care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie;
b) numarul persoanelor care au solicitat un program de ucenicie.

Ucenic

Ucenicul este persoana cu varsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, incheie un contract de ucenicie cu un angajator, in scopul obtinerii unei calificari.
Poate fi incadrata ca ucenic in munca persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;
b) a implinit varsta de 16 ani;
c) nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;
d) indeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
e) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;
f) intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala;
g) ucenicii incadrati de asociatiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.
h) cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca in Romania, conform reglementarilor legale in vigoare;
i) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.

Programele de formare profesionala prin ucenicie la care participa ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularitatile specifice fiecarei categorii de persoane, in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Maternitatea nu constituie motiv de discriminare in executarea uceniciei la locul de munca.

Ucenicii pana la varsta de 26 de ani au dreptul la intretinere, acestora aplicandu-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor.

Pentru a incheia un contract de ucenicie, persoana aflata in cautarea unui loc de munca primeste de la A.J.O.F.M. Prahova, dispozitia de repartizare, conform anexei nr. 2 la Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care se anexeaza la contractul de ucenicie.

Statutul ucenicului

Persoana incadrata in munca in baza contractului de ucenicie are statut de ucenic.
Statutul de ucenic ii confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, de prezenta lege si, dupa caz, de legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.
Ucenicul beneficiaza de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati, in masura in care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.
In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.
Pregatirea ucenicului se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.
Este interzisa utilizarea ucenicilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de ucenicie.
La programele de formare profesionala prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de munca care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau persoanele cu handicap pot fi cuprinse in programele de formare profesionala prin ucenicie, la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

Contractul de ucenicie
Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie se fac in conditiile respectarii reglementarilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la ucenicie si la contractul individual de munca.
Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de incheiere a contractului de ucenicie, in forma scrisa, revine angajatorului.
Anterior inceperii activitatii, contractul de ucenicie se inregistreaza si in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie la locul de munca cuprinde si clauze cu privire la:

Prin sintagma "denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul", se intelege calificarea cuprinsa in Registrul national al calificarilor profesionale din Romania care corespunde ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie. Pana la intrarea in vigoare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania se utilizeaza Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin sintagma "denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca", se intelege denumirea furnizorului de formare care incheie cu angajatorul contractul de prestari de servicii de formare profesionala sau, dupa caz, denumirea angajatorului daca acesta are calitatea de furnizor de formare.

Prin sintagma "durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca", se intelege durata minima a programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, exprimata in ore de pregatire, pentru pregatirea teoretica si practica, pe niveluri de calificare, respectiv:

Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de munca, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil si prin regulamentele interne, dupa caz.

Obligatiile suplimentare ale angajatorului sunt:

Obligatiile ucenicului sunt:

Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de munca se aproba prin hotarare a Guvernului (a se vedea H.G. nr. 855/2013).

Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;

b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;

c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.

Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si, dupa caz, cu legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.
Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca.
Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.
Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.

La incheierea contractului de ucenicie, partile pot conveni ca, la incetarea acestuia:
a) activitatea ucenicului, dupa obtinerea calificarii, sa continue cel putin o perioada egala cu durata contractului de ucenicie, prin incheierea unui contract individual de munca, in conditiile legii, pentru exercitarea ocupatiei in care ucenicul a fost calificat, daca angajatorul a finantat programul de ucenicie;
b) ucenicul sa suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesionala finantata de angajator in conditiile in care nu respecta termenii contractuali prevazuti la lit. a).

Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie sunt:

a) actul de identitate, in original si in copie;
b) certificatul de nastere, in original si in copie;
c) copii legalizate ale actelor de studii care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevazute de legislatia in vigoare;
d) certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;
e) dispozitia de repartizare, prevazuta la art. 19;
f) in copie, contractul de formare profesionala prevazut la art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie de catre cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca in Romania, conform reglementarilor legale in vigoare, precum si de catre cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora sunt:

a) pasaportul sau, dupa caz, actul de identitate, in original si in copie;
b) autorizatia de munca, dupa caz;
c) copii legalizate ale actelor de studii, recunoscute si/sau echivalate, potrivit legii, care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie, pe niveluri de calificare conform prevederilor legale in vigoare;
d) certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;
e) dispozitia de repartizare, prevazuta la art. 19;
f) in copie, contractul de formare profesionala prevazut la art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

La solicitarea persoanei care a avut statut de ucenic, angajatorul este obligat sa elibereze orice document referitor la activitatea desfasurata in baza contractului de ucenicie.

Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

ANGAJATORUL are obligatia de a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, si de a suporta costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca.
ANGAJATORUL care incheie un contract de ucenicie, pe perioada derularii acestuia, poate solicita si beneficiaza, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 1125 lei pe luna,acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.
Nu beneficiaza de aceasta facilitate - art. 16 alin. (3) si art. 17 din Legea nr. 279/2005):

a) pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie la locul de munca;
b) pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate;
c) anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute la art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

Pentru acordarea subventiei, angajatorul incheie cu A.J.O.F.M. Prahova, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie la locul de munca, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la H.G. nr. 855/2013.
Termenul de 30 de zile este termen de decadere din dreptul de a beneficia de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru acel contract de ucenicie.
Conventia prevazuta la alin. (1) se incheie de catre A.J.O.F.M. Prahova cu respectarea conditiilor prevazute la art. 95 alin. (11) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, in limita sumelor aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj cu aceasta destinatie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002  privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea incheierii conventiei angajatorii depun urmatoarele documente:

a) conventie (anexa nr. 5 la norme);

b) contractul de prestari servicii de formare profesionala incheiat intre angajator si furnizorul de formare autorizat;

c) planul de activitate al ucenicului;

d)actul de identitate al ucenicului, in copie;

e) contractul de ucenicie la locul de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, in copie;

f) declaratie pe propria raspundere a angajatorului ca anterior incheierii contractului de ucenicie nu a avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare, care constituie sectiune distincta in conventie.

Conventia se incheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicita sustinere financiara.
Sumele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege se acorda de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, lunar.

Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.

Sumele prevazute la art. 16 alin. (2) din lege se acorda angajatorului care face dovada implementarii planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 855/2013

Pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta de dispozitiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la A.J.O.F.M. Prahova urmatoarele documente:

a) tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la H.G. nr. 855/2013;

b) fisa de evidenta zilnica a salariatilor (pontajul) pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;

c) statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;

d) recapitulatie privind baza de calcul a contributiilor datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj;

f) recipisa D112;

g) raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului aferent lunii pentru care se solicita subventia;

Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (1) pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferente lunii respective, sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenita lunar conform art. 16 alin. (2) din lege nu se acorda.
Prin exceptie, suma cuvenita potrivit art. 16 alin. (2) din lege se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute mai sus sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferente lunii respective. Perioada pentru care nu se acorda suma cuvenita potrivit art. 16 alin. (2) din lege din motivele prevazute anterior face parte din perioada de acordare a acestei sume.

Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenita potrivit art.15, alin.(1) din lege se fac in baza dispozitiilor emise de directorul executiv al A.J.O.F.M. Prahova, in conditiile legii.
Debitele provenite din acordarea sumelor prevazute la art.16, alin.(2) din lege se recupereaza potrivit prevederilor legale."
Suma cuvenita conform art.16, alin.(2) din lege se deduce de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.
In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul A.J.O.F.M. Prahova, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta de dispozitiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONTROLUL respectarii obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca incheiate intre ucenici si angajatorii care beneficiaza de sume din bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art.15, se efectueaza de organele de control din cadrul A.J.O.F.M. Prahova.
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza si aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca procedura de control a activitatii furnizorilor de formare ce desfasoara programe de formare prin ucenicie.