antet 2017

 

UCENICIA LA LOCUL DE MUNCA

Ucenicia la locul de munca - reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca. Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile 2, 3 si 4 de calificare, stabilite prin legislatia in vigoare.

Ucenicul - persoana cu varsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, incheie un contract de ucenicie cu un angajator, in scopul obtinerii unei calificari;

Denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul - calificarea cuprinsa in Registrul national al calificarilor profesionale din Romania care corespunde ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie. Pana la intrarea in vigoare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania se utilizeaza Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

Denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca - denumirea furnizorului de formare care incheie cu angajatorul contractul de prestari de servicii de formare profesionala sau, dupa caz, denumirea angajatorului daca acesta are calitatea de furnizor de formare;

Durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca - durata minima a programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, exprimata in ore de pregatire, pentru pregatirea teoretica si practica, pe niveluri de calificare, respectiv:

Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.
Formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, se organizeaza la initiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesionala autorizati in conditiile legii.

Obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca sunt:

Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au indatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie.
Comunicarea se face prin completarea de catre angajator a formularelor prevazute la anexele nr. 1A si 1B la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarele mentiuni:

Formularul se comunica in termenul si in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele de punere in aplicare a acesteia.

Angajatorul care comunica locurile de munca vacante, reglementate prin legi speciale, are obligatia de a transmite la A.J.O.F.M. Prahova toate conditiile speciale de acces pentru ocuparea acestor locuri de munca.

A.J.O.F.M. Prahova afiseaza, separat pe site-ul institutiei, urmatoarele informatii:

Poate fi incadrata ca ucenic in munca persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Programele de formare profesionala prin ucenicie la care participa ucenici cu nevoi speciale sunt adaptate la particularitatile specifice fiecarei categorii de persoane, in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Maternitatea nu constituie motiv de discriminare in executarea uceniciei la locul de munca.
Ucenicii pana la varsta de 26 de ani au dreptul la intretinere, acestora aplicandu-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor.
Pentru a incheia un contract de ucenicie, persoana aflata in cautarea unui loc de munca primeste de la A.J.O.F.M. Prahova, dispozitia de repartizare, conform anexei nr. 2 la Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care se anexeaza la contractul de ucenicie.

Statutul ucenicului
Persoana incadrata in munca in baza contractului de ucenicie are statut de ucenic.
Pregatirea ucenicului se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.
La programele de formare profesionala prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de munca care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau persoanele cu handicap pot fi cuprinse in programele de formare profesionala prin ucenicie, la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.


Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.
incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie se fac in conditiile respectarii reglementarilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la ucenicie si la contractul individual de munca.
Contractul de ucenicie se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de incheiere a contractului de ucenicie, in forma scrisa, revine angajatorului.
Anterior inceperii activitatii, contractul de ucenicie se inregistreaza si in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie la locul de munca cuprinde si clauze cu privire la:

Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de munca, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil si prin regulamentele interne, dupa caz.

Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si, dupa caz, cu legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.
Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca.

Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.

Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.

La incheierea contractului de ucenicie, partile pot conveni ca, la incetarea acestuia:
a) activitatea ucenicului, dupa obtinerea calificarii, sa continue cel putin o perioada egala cu durata contractului de ucenicie, prin incheierea unui contract individual de munca, in conditiile legii, pentru exercitarea ocupatiei in care ucenicul a fost calificat, daca angajatorul a finantat programul de ucenicie;
b) ucenicul sa suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesionala finantata de angajator in conditiile in care nu respecta termenii contractuali prevazuti la lit. a).

Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie sunt:

Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie de catre cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca in Romania, conform reglementarilor legale in vigoare, precum si de catre cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora sunt:

Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

ANGAJATORUL are obligatia de a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, si de a suporta costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca.
ANGAJATORUL care incheie un contract de ucenicie, pe perioada derularii acestuia, poate solicita si beneficiaza, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Nu beneficiaza de aceasta facilitate:

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

Pentru acordarea subventiei, angajatorul incheie cu A.J.O.F.M. Prahova, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie la locul de munca, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la H.G. nr. 855/2013.
Termenul de 30 de zile este termen de decadere din dreptul de a beneficia de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru acel contract de ucenicie.

Conventia se incheie de catre A.J.O.F.M. Prahova cu respectarea conditiilor prevazute la art. 95 alin. (1^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, in limita sumelor aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj cu aceasta destinatie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002  privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea incheierii conventiei angajatorii depun urmatoarele documente:

Conventia se incheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicita sustinere financiara.
Sumele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege se acorda de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie, lunar.Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.
Sumele prevazute la art. 16 alin. (2) din lege se acorda angajatorului care face dovada implementarii planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare prevazut la art. 9 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 855/2013 Pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul depune la A.J.O.F.M. Prahova, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia, urmatoarele documente:

Subventia nu se acorda pentru luna pentru care angajatorii nu depun pana la expirarea termenului de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, masurile de stimulare prevazute la art. 16, alin. (2) din lege se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate si depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor masuri de stimulare.
Perioada pentru care nu se acorda suma cuvenita din motivele prevazute anterior face parte din perioada de acordare a acestei sume.Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenita se fac in baza dispozitiilor emise de directorul executiv al A.J.O.F.M. Prahova, in conditiile legii.
Debitele provenite din acordarea sumelor prevazute la art.16, alin.(2) din lege se recupereaza potrivit prevederilor legale."

Suma cuvenita conform art.16 alin.(2) din lege se acorda de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestei sume